world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow
ეჯაილ ტრანსფორმაცია
ეჯაილ ტრანსფორმაცია

რას ვაკეთებთ?


დღეს უკვე დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე კომპანიების კონკურენტუნარიანობა დიდწილადაა დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად მოქნილია კომპანია, რამდენად სწრაფად შეუძლია ადაპტაცია და არსებულ გამოწვევებზე ოპერატიული რეაგირება.

დღევანდელ კომპლექსურ და ცვალებადად სამყაროში, თითქმის ყველა კომპანია გარდაუვალი ტრანსფორმაციის წინაშე დგას, რომელიც ერთნაირად ეხება როგორც მის ლიდერშიფს, ასევე მთლიანად, ორგანიზაციულ და საოპერაციო მხარეს.


მართალია, ორგანიზაციების უმრავლესობა აცნობიერებს ტრანსფორმაციის აუცილებლობას, მაგრამ დიდწილად არ იციან, თუ როგორ უნდა გაართვან ამ პროცესს თავი წარმატებით. ცდილობენ გაციფრულებას და ამ დროს უამრავ სირთულეს აწყდებიან, რადგანაც ტრანსფორმაცია პირველ რიგში აზროვნებისა და ღირებულებების ცვლილებით, ახალი „მაინდსეტით“ იწყება. ახალი „მაინდსეტი“ და ღირებულებები კი განსხვავებულ, სრულიად ახალ ორგანიზაციულ მოწყობას საჭიროებს. ეს ყველაფერი კი თავის მხრივ, კომპანიის ორგანიზაციული სტრუქტურის გადაწყობას გულისხმობს. მხოლოდ ამ კომპლექსური ნაბიჯების შემდეგ ხდება შესაძლებელი, პროცესების წარმატებით გაციფრულება.


ცვლილებების დასანერგად ეჯაილ მიდგომები და მეთოდები ერთ-ერთ საუკეთესო და ეფექტიან გზად მიიჩნევა. ჩვენი დაკვირვებით, დღითი დღე იზრდება იმ კომპანიების რიცხვი, ვინც უკვე ადგას ამ გზას ან სურს მის კომპანიაში ეჯაილ მიდგომების დანერგვა. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ ეჯაილი პირველ რიგში მეთოდოლოგიების ერთობლიობაა და ის თავისთავად არ შეიძლება წარმოადგენდეს ორგანიზაციების ტრანსფორმაციის თვითმიზანს.


ჩვენი გამოცდილებით, მიუხედავად თავისი (პირველი შეხედვით) სიმარტივისა, ეჯაილ მიდგომების დანერგვისას, კომპანია შესაძლოა წააწყდეს სხვადასხვა სირთულეებს, რომლის დროულად ვერ ამოცნობამ და არასათანადო რეაგირებამ, შესაძლებელია გამოიწვიოს სერიოზული ხარვეზები დანერგვის პროცესში და ზოგჯერ, მთელი პროექტის/ცვლილების ჩავარდნა. ჩვენი დაკვირვებით, ხშირად ეს სირთულეები უკავშირდება შემდეგ თემებს:

  • კომპანიაში არსებულ კულტურას, თანამშრომელების მიერ ახალი ფილოსოფიის მიმღებლობის/მიუღებლობის საკითხებს;
  • ცვლილებებისთვის არასაკმარისად მომზადებას (არასაკმარისი დროის დათმობა საჭირო კომუნიკაციისა და აქტივობების განსახორციელებლად);
  • უკვე არსებული გამოცდილების პირდაპირ გადმოტანა შესაბამისი ანალიზისა და ადაპტაციის გავლის გარეშე.


იმ შემთხვევაში კი, როცა ტრანსფორმაციული პროცესები კომპანიაში იგეგმება და ხორციელდება კორექტულად, მოკლე პერიოდში იზრდება თანამშრომელთა მოტივაცია და ჩართულობა, მათი პასუხისმგებლობა და კონკრეტულ მიზნებზე ორიენტირება. ეფექტიანობის ზრდასთან ერთად, მიღწეული შედეგები თვალსაჩინო და ხელშესახები ხდება, მომხმარებელი კი, მეტად კმაყოფილი, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში, კომპანიის განვითარებაზე პოზიტიურად აისახება.


როგორ ვმუშაობთ?


ეჯაილ მიდგომების ეფექტიანი და წარმატებული დანერგვისთვის, სხვადასხვა ეტაპზე ვახორციელებთ შემდეგ აქტივობებს:

ტრანსფორმაციის მიზნების / კონკრეტული სამოქმედო გეგმის განსაზღვრა arrow

კომპანიის მიმდინარე მდგომარეობის ანალიზი და სასურველი მიზნების განსაზღვრა (სად არის დღეს კომპანია? რა არის მათი სტრატეგიული მიზანი? რა მიზნები აქვს ტრანსფორმაციას? რისი მიღწევა უნდათ ტრანსფორმაციის შედეგად?). ამ კითხვებზე პასუხების გასაცემად, ჩვენ ვაანალიზებთ კომპანიის სხვადასხვა მაჩვენებლებს, მენეჯმენტთან ერთად ვატარებთ ჩაღრმავებულ ინტერვიუებს თუ ფასილიტაციურ ვორქშოფებს, სადაც ნათლად ხდება მიზნებსა და სასურველ შედეგზე ჩამოყალიბება და შეჯერება.


ამის შემდეგომ, კომპანიის მენეჯმენტთან ერთად ფასილიტაციური ვორქშოფებისა და მიზნობრივი შეხვედრების ფორმატში ვმუშაობთ ტრანსფორმაციის გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სტრატეგიის, კონკრეტული სამოქმედო გეგმების შემუშავებაზე.

მოსამზადებელი სამუშაოების გეგმა arrow

ეჯაილის დანერგვისას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ წინა მოსამზადებელ სამუშაოებს. მოსამზადებელი სამუშაოების კარგად დასაგეგმად, აუცილებლად მიგვაჩნია კომპანიის კულტურისა და თანამშრომელთა მზაობის შესწავლა. ამისთვის ვიყენებთ სხვადასხვა შიდა ორგანიზაციულ კვლევებს (ორგანიზაციული ქსელური ანალიზი, ღირებულებების კვლევა და სხვა).

ეჯაილ მეთოდების / მიდგომების შერჩევა arrow

ჩვენ ვახდენთ ეჯაილის საუკეთესო პრაქტიკების, მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების შერჩევას და მის მორგებას დამკვეთი კომპანიის საჭიროებებზე. ამასთანავე, ვთავაზობთ კონკრეტულ ამოცანებზე მორგებულ ეჯაილის ტრენინგებსა და ვორქშოფებს.

საკომუნიკაციო კამპანია arrow

ტრანსფორმაციის საპილოტე ეტაპის წარმატებულად განხორციელებისთვის, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია სწორი საკომუნიკაციო კამპანიის წარმოება. შესაბამისად, ორგანიზაციებს სწორედ ასეთი აქტივობების დაგეგმვაში ვეხმარებით, რასაც პერიოდულად, შედეგების შეფასება მოჰყვება ხოლმე. შეფასების პირველადი შედეგების ანალიზის საფუძველზე, კომპანიის ტრანსფორმაციულ გუნდთან ერთად ხდება რეკომენდაციების შემუშავება და შესაბამისად, დაგეგმილი აქტივობების დაკორექტირება.

ორგანიზაციული სტრუქტურის ცვლილება arrow

კომპანიის ეჯაილურ მართვაზე გადასვლისთვის მნიშვნელოვანია ორგანიზაციულ სტრუქტურაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა, ახალი როლების გააზრება და ამისთვის, თანამშრომლების მომზადება. ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს ორგანიზაციული სტრუქტურისა და როლების ადაპტაციაში, როლების შესაბამისი კომპეტენციებისა და სამუშაო აღწერილობების შექმნაში, თანამშრომლების მხრიდან მათ გააზრებასა და შესაბამისი პროცესების დანერგვაში.

თანმიმდევრული ნაბიჯებით, ღრმა ანალიზისა და დამკვეთთან თანამუშაობის გზით, ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს ისეთი ეჯაილ მეთოდების დანერგვაში, რომლებიც ორგანულია კონკრეტულად მათი ორგანიზაციისთვის და ზუსტად შეესაბამება კომპანიის მოკლევადიან თუ გრძელვადიან სტრატეგიულ მიზნებსა და ხედვას.

პროდუქტი
ჩვენი გუნდი