/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow

ორგანიზაციული ტრავმა

08.04.2024 3 წუთის საკითხავი
თინათინ რუხაძე

მმართველი პარტნიორი

ორგანიზაციული ტრავმა

ორგანიზაციას, ისევე როგორც ადამიანს, აქვს მეხსიერება: მნიშვნელოვანი პოზიტიური თუ ნეგატიური მოვლენები, ორგანიზაციის დიდი წარმატების ან წარუმატებლობის მაგალითები, მტკივნეული ცვლილებები ან პირიქით გადაწყვეტილებები, რომელმაც მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა ორგანიზაციას, სამუდამოდ ხდება მისი მეხსიერების ნაწილი და ზეგავლენას ახდენს ორგანიზაციის აწმყოსა და მომავალზე. 


ისევე როგორც ადამიანები, ზოგიერთი ორგანიზაცია სწავლობს თავისი გამოცდილებით, ზოგი კი ვერა. დღევანდელი სტატია სწორედ იმ შემთხვევებს ეძღვნება, როდესაც ორგანიზაციული გამოცდილება, მოუნელებელ ორგანიზაციულ ტრავმად იქცევა, რომელიც ხელს უშლის მის ტრანსფორმაციასა და განვითარებას.   ორგანიზაციულ კონტექსტში ყველაზე გავრცელებული ტრავმები შემდეგია: 


 1. კონფლიქტი პარტნიორებს შორის - ხშირად ხდება ორგანიზაციის სერიოზული რყევის წინაპირობა. ზოგჯერ ეს კონფლიქტი იმდენად ღრმაა, რომ იგი იწვევს თანამშრომლების ბანაკებად დაყოფას, და სეპარაციას. პარტნიორებს შორის კონფლიქტის რეზოლუციის შემთხვევაშიც კი, ორგანიზაციის შიგნით ხშირად რჩება გუნდებს შორის დაპირისპირებისა და უნდობლობის კვალი 
 2. დირექტორის ან მმართველი გუნდის წევრების ცვლილება - ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული გამოცდილებაა, რადგან თანამშრომლებში იწვევს უცნობი მომავლის მიმართ შიშს, არსებული თამაშის წესების შეცვლის მოლოდინს, როგორც ორგანიზაციულ, ისე ინდივიდუალურ დონეზე. იმ ორგანიზაციებში, სადაც ასეთი ცვლილებების მართვა არაეფექტურად ხდება, ხშირად ხდება თანამშრომელთა გადინება. 
 3. რეორგანიზაცია - ისევე როგორც მენეჯმენტის ცვლილება,  ორგანიზაციის სტრუქტურის მნიშვნელოვანი ცვლილება, ან რესტრუქტურიზაცია (ახალი კომპანიის ყიდვა, შერწყმა) იწვევს არასტაბილურობისა და დაუცველობის შეგრძნებას თანამშრომლებში. 
 4. ფინანსური კრიზისი -  ხშირად კომპანიებს, ერთ დროს განცდილი, მძიმე ფინანსური კრიზისის კვალი წლები მიჰყვება. ასეთი ორგანიზაციები, მიუხედავად ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა, ხშირად რჩებიან ‘survival mode’-ში და ვერ გადადიან ‘development mode”-ში. შესაბამისად, ფერხდება ინოვაცია, პროდუქტების განვითარება და ბიზნესის განვითარება. 
 5. სამუშაო ადგილზე სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევა - უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესების შემთხვევაშიც კი, ისეთი ტრავმატული მოვლენები, როგორიცაა თანამშრომლის გარდაცვალება ან ჯანმრთელობის სერიოზული დაზიანება, გრძელვადიან ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენენ თანამშრომელთა ფსიქოლოგიურ უსაფრთხოებასა და ზოგადად, სამუშაო გარემოზე. 
 6. შევიწროება და დისკრიმინაცია - შევიწროების, დაცინვის, ძალადობისა და დისკრიმინაციის შემთხვევები, არამხოლოდ იმ ადამიანებს აყენებს ტრავმას, რომელთა მიმართაც ასეთი ქცევა განხორციელდა, არამედ მთელს ორგანიზაციაში აჩენს შიშს, დაპირისპირებასა და მტრულ განწყობას.   არანაკლები ნეგატიური ეფექტი შეიძლება იქონიოს ორგანიზაციაზე ფავორიტიზმის შემთხვევებმაც. ასეთ შერჩევით დამოკიდებულებას ორგანიზაციებში დიდხანს არ ივიწყებენ, და ხშირად ეს ქცევა ვრცელდება ყველა დონეზე, იქცევა ნორმად და ხელს უწყობს ტოქსიკური კულტურის ფორმირებას.
 7. ლიდერის არაეთიკური საქციელი - ლიდერის არაეთიკურმა საქციელმა შესაძლოა მოარღვიოს ნდობა მთელს ორგანიზაციაში და თანამშრომლებში „ღალატის“ გრძნობები გააჩინოს. ასეთ შემთხვევებში, ხშირად ხდება არამარტო კომპანიის ღირებულებების გაუფასურება, არამედ მისი განვითარებისა და ნათელი მომავლის მიმართ რწმენის გაქრობაც. ეს თავის მხრივ იწვევს ღირებული თანამშრომლების გადინებას და დარჩენილი თანამშრომლების ღრმა დემოტივაციას. შედეგად კი,  კომპანიის დეგრადაციას. 
 8. რიტიკული მოვლენები, რომელმაც მნიშვნელოვანი რეპუტაციული ან ფინანსური ზიანი მიაყენა ორგანიზაციას - ასეთ მოვლენას განეკუთვნება მაგალითად, დიდი fraud, პროდუქტის ან სერვისის ხარისხზე კლიენტების ნეგატიური  რეზონანსული შეფასებები, ამა თუ იმ სახელმწიფო ინსპექციის ნეგატიური შეფასება და დიდი ჯარიმები, სხვ. ასეთი მოვლენები ხშირად გრძელვადიან კვალს ატყობს ხოლმე ორგანიზაციას. ასეთ დროს თანამშრომლებში იზრდება სტრესის დონე, ერთმანეთის მიმართ უნდობლობა, ურთიერთბრალდებები და დაპირისპირებები. ორგანიზაციები, რომლებიც ვერ ახერხებენ კრიზისის ეფექტიან მართვას, ხშირად დიდხანს რჩებიან „მსხვერპლის“ მენტალობაში, ერთმანეთის მიმართ უნდობლობა ქცევით ნორმად, ხოლო კონტროლი და მიკრომენეჯმენტი მართვის ძირითად ფორმად იქცევა ხოლმე.


საინტერესოა, რომ ხშირად ორგანიზაციის მენეჯმენტს არც კი აქვს გაცნობიერებული ან აღიარებული ამ ტრავმების არსებობა. ორგანიზაციული ცნობიერების ამაღლებისთვის საუკეთესო მეთოდი, ისევე როგორც ინდივიდის შემთხვევაში - ხშირი რეფლექსიაა. ორგანიზაციები, რომლებიც მიმართავენ თვითრეფლექსიას, განვითარებული აქვთ ანალიტიკური და შეფასებითი ინსტრუმენტები, აქვთ ჯანსაღი ორგანიზაციული კულტურა, სადაც „შეცდომები მოსულა“, მარტივად ახდენენ ტრავმული გამოცდილების მქონე მნიშვნელოვანი მოვლენების იდენტიფიცირებას. 


ასევე ხშირია შემთხვევა, როდესაც ამა თუ იმ მოვლენის შეფასება მენეჯმენტის გუნდის მიერ განსხვავებულია. მაგალითად, ისეთი გადაწყვეტილებები, როგორებიცაა პროდუქტზე უარის თქმა, კომპანიის სახელის ცვლილება, მენეჯმენტის გუნდში ახალი წევრის შემოყვანა, დირექტორის ცვლილება, თუ სხვ. გუნდის ერთ ნაწილს მნიშვნელოვან პოზიტიურ მოვლენად შეიძლება მიაჩნდეს, ხოლო მეორე ნაწილს გამოუსწორებელ შეცდომად. ცხადია, როდესაც მოვლენის შეფასება ასეთი განსხვავებულია, რთულია სამომავლო ხედვებსა და სტრატეგიებზე შეთანხმებაც. აქედან გამომდინარე, კომპანიის წინსვლისთვის მნიშვნელოვანია, მენეჯმენტის გუნდის მიერ განსხვავებული მოსაზრებების შეჯერება, მოვლენის მრავალმხრივი შეფასება და ერთიან ხედვაზე შეჯერება. 


რომ შევაჯამოთ, ისევე როგორც ადამიანები, არცერთი ორგანიზაცია არ არის დაცული ტრავმული გამოცდილებისგან. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად უნდა ვიზრუნოთ, რისკების პრევენციაზე, თუმცა გამოცდილება აჩვენებს, რომ ყველა შესაძლო შიდა და გარე რისკის თავიდან აცილება პრაქტიკულად შეუძლებელია. მაშინ რა არის გამოსავალი? - ვფიქრობთ, რისკების შემცირებაზე ზრუნვასთან ერთად, მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის მედეგობა და მზაობა მოინელოს და ღირებულ გამოცდილებად აქციოს ნებისმიერი მტკივნეული მოვლენა. ნებისმიერი ტრავმა ორი ნაწილისგან შედგება - ტკივილისა და გამოცდილებისგან. რეაქტიული ორგანიზაციები ტკივილზე ფიქსაციას ახდენენ, დიდხანს რჩებიან შიშსა და უნდობლობაში, ხოლო პროაქტიული ორგანიზაციები მალე თავისუფლდებიან ტკივილებისგან და მიღებულ გამოცდილებას მათი გაძლიერებისა და მედეგობის ზრდის ტრანსფორმაციულ ენერგიად აქცევენ.


საინტერესო ინსაიტები
27.03.2024

“How could they see anything but the shadows if they were never allowed to move their heads?”
― Plato, The Allegory of the Caveპლატონის გამოქვაბულის ალეგორიის იდუმალ დერეფნებში, სადაც ჩრდილები ცეკვავენ კედლებზე, დევს ღრმა მეტაფორა მოგზაურობის შესახებ ბუნდოვანებიდან განმანათლებლობამდე. ანალოგიურად, კომერციის სფეროში, პლატფორმის მოდელების გზაზე დამდგარი ბიზნესები გადიან ტრანსფორმაციულ ოდისეას: თავისუფლდებიან ტრადიციული სილოებიდან და აყალიბებენ ურთიერთდაკავშირებულ ეკოსისტემებს, რომლებიც ავლენენ ახალი შესაძლებლობების სპექტრს.


გამოქვაბულის ალეგორია, რომელშიც მიჯაჭვული პატიმრები ჩრდილებს რეალობად თვლიან, ეხმიანება ციფრულ ტრანსფორმაციას. ტრადიციულ ბიზნესებს, რომლებიც შიდა გარემოზე და პროცესებზე არიან ორიენტირებულები, ხშირად არ ესმით პლატფორმის მოდელების ტრანსფორმაციული პოტენციალის შესახებ. ეს სტატია შთაგონებულია პლატონის გამოქვაბულის ალეგორიით და იკვლევს პლატფორმის წარმატების მახასიათებლებს დღევანდელ ციფრულ ლანდშაფტში.


აკადემიურ სფეროში ციფრული პლატფორმის ეკოსისტემების კონცეფცია ჩნდება, როგორც თანამედროვე ბიზნეს დინამიკის ქვაკუთხედი. ტრადიციული ხაზოვანი მოდელებისგან განსხვავებით, სადაც ღირებულება იქმნება პროდუქტის ან მომსახურების წარმოებისა და განაწილების გზით, პლატფორმაზე დაფუძნებული ბიზნეს მოდელები ასრულებენ ერთგვარი ფასილიტატორების როლს, რომლებიც აკავშირებენ მომხმარებელთა მრავალ ჯგუფს ერთმანეთთან ღირებულების შესაქმნელად. პლატფორმის ეკოსისტემები ფუნქციონირებს როგორც აქტიური ბაზრები, სადაც მიმდინარეობს ღირებულების შექმნის და გაცვლის პროცესი. მონაცემთა, რესურსებისა და სერვისების ორკესტრირების მეშვეობით ციფრული პლატფორმის ეკოსისტემები ახდენენ ინოვაციების კატალიზებას, ხელს უწყობენ თანამშრომლობას და ხსნიან ზრდის ახალ გზებს.


პლატფორმაზე დაფუძნებული ბიზნეს მოდელები მოიცავს სპეციფიკაციების მთელ რიგს, რომლებიც განასხვავებს მათ ტრადიციული ბიზნეს მოდელებისგან. (Rohn, et.al. 2021), მათ შორისაა :


ქსელის ეფექტი (Network Effect): პლატფორმის მოდელების ერთ-ერთი განმსაზღვრელი მახასიათებელია ქსელის ეფექტების კონცეფცია. რაც უფრო მეტი მომხმარებელი უერთდება პლატფორმას, ღირებულება ყველა მონაწილისთვის ექსპონენტურად იზრდება (Parker et al., 2016) აკადემიურ ლიტერატურაში, ქსელის ეფექტები განიხილება, როგორც ცენტრალური ადგილის მქონე პლატფორმის წარმატებისთვის, რომელიც ქმნის ზრდისა და ჩართულობის ციკლს.


მრავალმხრივი ბაზრები (Multi-sided Makerts): ტრადიციული ბიზნესებისგან განსხვავებით, რომლებიც ძირითადად ემსახურებიან ერთი ტიპის მომხმარებელს, პლატფორმაზე დაფუძნებული მოდელები ხშირად ემსახურებიან მრავალ განსხვავებულ მომხმარებელთა ჯგუფს, რაც ცნობილია როგორც Multi-sided Markets (Evans & Schmalensee, 2016).


მონაცემებით გამყარებული ინსაითები (Data-Driven Insights): პლატფორმები აგროვებენ მონაცემების უზარმაზარ რაოდენობას, რაც მათ საშუალებას აძლევს მიიღონ ინფორმაცია მომხმარებლის ქცევის, პრეფერენციებისა და ტენდენციების შესახებ. ეს მონაცემებზე ორიენტირებული მიდგომა აძლევს პლატფორმებს გამოცდილების პერსონალიზების, ოპერაციების ოპტიმიზაციისა და მუდმივი ინოვაციების ფართო შესაძლებლობებს. (McAfee & Brynjolfsson, 2017). გარდა ამისა, ხელოვნური ინტელექტისა (AI) და მანქანური სწავლების (ML) განვითარება, მომხმარებლის ქცევის პროგნოზირების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ავტომატიზაციის კიდევ უფრო დიდ შესაძლებლობებს აჩენს, რაც განაპირობებს კონკურენტულ უპირატესობას.


ეკოსისტემის ორკესტრირება (Ecosystem Orchestration): პლატფორმაზე დაფუძნებული მოდელები გამოირჩევიან დამატებითი პროდუქტის, სერვისების და დაინტერესებული მხარეების ეკოსისტემების კოორდინირებით, რაც შეიძლება მოიცავდეს ინტერფეისების დიზაინს, რეგულაციების დადგენას და მონაწილეებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობას. (Zhu et al., 2019).


API-ები და ღიაობა: პლატფორმები უმეტეს შემთხვევაში ღია და მოქნილები არიან აპლიკაციის პროგრამირების ინტერფეისების (APIs) მეშვეობით, რაც საშუალებას აძლევს მესამე მხარის დეველოპერებს დაეყრდნონ პლატფორმის ინფრასტრუქტურას და შექმნან დამატებითი პროდუქტები და სერვისები. ეს სიმბიოზური ურთიერთობა ხელს უწყობს შემოქმედებითობას, ზრდის ინოვაციურობას და აფართოებს პლატფორმის შესაძლებლობებს.


ეს მახასიათებლები ერთობლივად განსაზღვრავს პლატფორმაზე დაფუძნებული ბიზნეს მოდელების არსს, აჩვენებს მათ უნიკალურ მახასიათებლებს და კონკურენტულ უპირატესობებს ციფრულ ლანდშაფტში.


 

ბიზნეს ტრანსფორმაცია პლატფორმის მოდელების მეშვეობითბუნკერული აზროვნებისგან გათავისუფლება 


ტრადიციული ბიზნესი ხშირად ფუნქციონირებს ბუნკერული აზროვნებით, ჩაკეტილია განყოფილებებს/დეპარტამენტებს შორის ურთიერთქმედებაში და შიდა პროცესებზეა ორიენტირებული. ამან შეიძლება გამოიწვიოს არაეფექტურობა, ინოვაციების ნაკლებობა და მომხმარებელთა განვითარებადი საჭიროებების ვერ დაკმაყოფილება. პლატფორმის მოდელები, მეორე მხრივ, შექმნილია იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს მომხმარებელთა სხვადასხვა ჯგუფს შორის ურთიერთქმედებას და თანამშრომლობას. ეს ქმნის უფრო დინამიურ და ინოვაციურ ეკოსისტემას, სადაც ბიზნესებს შეუძლიათ გამოიყენონ თავიანთი მომხმარებლების კოლექტიური ინტელექტი და რესურსები ახალი ღირებულების შესაქმნელად.


მომხმარებლის პერსონალიზირებული გამოცდილების შექმნის და ალგორითმული რეგულაციების დაბალანსება


გამოქვაბულის ალეგორიაში ერთი ჩირაღდნის მატარებლისგან განსხვავებით, წარმატებული პლატფორმები იყენებენ მაღალ განვითარებულ ალგორითმებს, რომლებიც ახდენენ მომხმარებლის გამოცდილების პერსონალიზაციას. ამის კარგი მაგალითია სარეკომენდაციო სისტემების (recommender systems) გამოყენება, რომლებიც ახდენენ მომხმარებლის გამოცდილების პერსონალიზაციას და აუმჯობესებენ მომხმარებლის გამოცდილებას. Netflix-ის სარეკომენდაციო ძრავა (recommendation engines) არის ალბათ ყველაზე ცნობილი და ფართოდ გამოყენებული სარეკომენდაციო სისტემა. ის იყენებს ალგორითმს მომხმარებლის ნახვის ისტორიის, რეიტინგისა და ძიების ქცევის გასაანალიზებლად, იმისთვის რომ თითოეული კონკრეტული მომხმარებლისთვის საინტერესო ფილმებისა თუ სატელევიზიო შოუების შეთავაზება მოახდინოს.


პლატფორმის დინამიკის მართვა, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების საჭიროებების დაბალანსება და რისკების შემცირება მოითხოვს ფრთხილად ნავიგაციას და სტრატეგიულ ხედვას. გარდა ამისა, ეკოსისტემაში ნდობის, გამჭვირვალობისა და სამართლიანობის უზრუნველყოფა უმნიშვნელოვანესია გრძელვადიანი ზრდის შენარჩუნებისთვის.


ერთის მხრივ, პლატფორმები ცდილობენ შექმნან უწყვეტი გამოცდილება მომხმარებლებისთვის, აღმოფხვრან დაბრკოლებები და ოპტიმიზაცია გაუწიონ ყველა ურთიერთქმედებას მომხმარებელთა კმაყოფილებისა და ლოიალობის გასაძლიერებლად. თუმცა, ამ მიზნის პარალელურად, არსებობს ალგორითმული რეგულაციის (algorithmic governance) აუცილებლობა. პლატფორმები იყენებენ ალგორითმებს კონტენტის დასარეგულირებლად, ტრანზაქციების მართვისა და რისკების შესამცირებლად. ზედმეტმა უთანხმოების სისტემებმა შეიძლება გააუარესოს მომხმარებლის გამოცდილება, ხოლო არაადეკვატურმა რეგულაციებმა შეიძლება საფრთხე შეუქმნას პერსონალური მონაცემების დაცვას და უსაფრთხოებას. ამრიგად, პლატფორმის ოპერატორებმა დაბალანსებულად უნდა იმოქმედონ, გამოიყენონ ალგორითმები უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და ასევე შექმნან მომხმარებლის საუკეთესო გამოცდილება. ამ ბალანსის მიღწევა ნიშნავს მომხმარებლის მოთხოვნილებების, სამართლებრივი რეგულაციების და ეთიკური ასპექტების გათვალისწინებას პლატფორმების შემქმნელების მხრიდან.


მომხმარებელზე ორიენტირებული დიზაინი

 

მომხმარებელზე ორიენტირებულობისთვის დიზაინი არის წარმატებული პლატფორმის მოდელების მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც დაფუძნებულია ციფრულ ეპოქაში ემპათიის და გაგების პრინციპებზე. ბიზნესებმა, რომლებიც გადადიან პლატფორმის მოდელებზე, უნდა დაიწყონ კვლევა მათი მომხმარებლების საჭიროებებისა, მოტივაციის, პრეფერენციების და მტკივნეული წერტილების გამოსავლენად. დიზაინის პროცესის ბირთვში მომხმარებლების დაყენებით, ბიზნესს შეუძლია შექმნას გამოცდილება, რომელიც ხელს უწყობს ჩართულობას, ლოიალობას და მნიშვნელოვან ურთიერთქმედებებს.


გზა პლატფორმის წარმატებისკენ

 

სამყაროში, რომელიც სულ უფრო მეტად ყალიბდება ტექნოლოგიური ინოვაციებით, ტრადიციული მოდელებიდან პლატფორმაზე დაფუძნებულ მოდელებზე გადასვლა ბიზნესს სთავაზობს მკაფიო გზას ზრდისა და წარმატებისკენ. ეს სტრატეგიული ცვლილება მოითხოვს სისტემურ მიდგომას, რომელიც ემყარება სამ ძირითად ასპექტს:


 • პლატფორმის აზროვნებას (platform thinking): პლატფორმის წარმატების გზა იწყება აზროვნების ფუნდამენტური ცვლილებით. ორგანიზაციებმა უნდა გადალახონ ტრადიციული, წრფივი აზროვნება და განავითარონ ეკოსისტემური აზროვნება, სადაც ღირებულება ერთობლივად იქმნება დაინტერესებული მხარეების მიერ. იქნება ეს ახალი შემოსავლის ნაკადების შექმნა, ეკოსისტემების ხელშეწყობა თუ მონაცემთა და ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, პლატფორმის მოდელები გვთავაზობენ ინოვაციურ და ეჯაილურ მოდელს რისი საშუალებითაც, ბიზნესს შეუძლია ზრდის ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენა.


 • პლატფორმის დიზაინის პრინციპებს: პლატფორმის დიზაინის პრინციპების ყოვლისმომცველი გაგება აუცილებელია იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც ცდილობენ ციფრული ლანდშაფტის განვითარებას. ეს მოიცავს დინამიური, ორმხრივი ბაზრების შექმნას, რაც ხელს უწყობს მწარმოებლებსა და მომხმარებლებს შორის შეუფერხებელ ურთიერთქმედებას. სწორი დაგეგმვისა და სტრატეგიული აღსრულების საშუალებით, ბიზნესებს შეუძლიათ გამოიყენონ თავიანთი პლატფორმის სრული პოტენციალი და პოზიციონირდნენ, როგორც ინდუსტრიის ლიდერები.


 • პლატფორმის დინამიკის მართვას: ეფექტური მენეჯმენტი და ორკესტრირება პლატფორმის წარმატების კრიტიკული კომპონენტებია. ორგანიზაციებმა უნდა დააბალანსონ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების საჭიროებები და შეინარჩუნონ ოპერაციული ეფექტურობა და მასშტაბურობა. ეს გულისხმობს მკაფიო მმართველობითი სტრუქტურების ჩამოყალიბებას, ნდობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობას, ინოვაციურობას და მონაცემებზე დამყარებული გადაწყვეტილებების მიღებას.პლატფორმის ბიზნეს მოდელები წარმოადგენს პარადიგმის ცვლილებას დღევანდელ ციფრულ ეკონომიკაში ღირებულების შექმნის, მიწოდებისა და ამ ღირებულებისგან სარგებლის მიღების პროცესში. ქსელების, ეკოსისტემებისა და მონაცემების გამოყენებით, პლატფორმებს აქვთ პოტენციალი წარმართონ ბიზნესის ყოველმხრივი ტრანსფორმაცია, შეცვალონ ინდუსტრიები და ხელი შეუწყონ ბიზნესის ზრდას. თუმცა ციფრული სამყარო, პლატონის გამოქვაბულისგან განსხვავებით, არ არის სტატიკური გარემო. პლატფორმის წარმატება არ არის ერთი გარღვევა, არამედ უწყვეტი პროცესია, რომელიც მოითხოვს მუდმივ ადაპტაციას.References:

Rohn D., Bican P. M., Brem A., Kraus. S, Clauss Th. (2021) Digital platform-based business models – An exploration of critical success factors, Journal of Engineering and Technology Management, Volume 60.

Parker, G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Platform revolution: How networked markets are transforming the economy--and how to make them work for you. W. W. Norton & Company.

Evans, D. S., & Schmalensee, R. (2016). Matchmakers: The new economics of multisided platforms. Harvard Business Review Press.

McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2017). Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future..

Zhu, F., Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2019). Competing in the Age of AI. Harvard Business Review Press.


25.03.2024

მარკეტინგის შთაგონების წყარო შეიძლება დროდადრო გაშრეს. დაუსრულებელი მონაცემების ანგარიშებზე დაკვირვებამ ან სხვა ბევრი რუტინულ ამოცანაზე ფიქრმა, შეიძლება ჩაახშოს ყველაზე გამოცდილი მარკეტერის კრეატიულობაც კი. ამისთვის არსებობს ხელოვნური ინტელექტი (AI). დაივიწყეთ დისტოპიური ხედვები რობოტების შესახებ, რომლებიც იკავებენ თქვენს მარკეტინგის განყოფილებას. ხელოვნური ინტელექტი არ არის აქ თქვენი ჩანაცვლებისთვის; წარმოიდგინეთ დაუღალავი ასისტენტი, რომელსაც შეუძლია გააანალიზოს მომხმარებელთა მონაცემების დიდი რაოდენობა, აღმოაჩინოს განვითარებადი ტენდენციები, რომლებიც შეიძლება ყველაზე ყურადღებიანი ადამიანის თვალსაც კი გამორჩეს. AI შეიძლება გახდეს თქვენი ძლიერი და შეუცვლელი სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც ადამიანის შემოქმედებითობის გათვალისწინებით, გეხმარებათ შექმნათ ძლიერი, მონაცემებზე ორიენტირებული, ეფექტური სტრატეგიები, შემოგთავაზოთ კამპანიის ინოვაციური კონცეფციები და პერსონალიზებული შეტყობინებების სტრატეგიები რეალურ დროში არსებული ინსაითების საფუძველზე.AI: ეფექტურობის გამაძლიერებელი


წარმოიდგინეთ სამყარო, სადაც რუტინული ამოცანები, რომლებიც შთანთქავს თქვენს დროს - მონაცემთა ანალიზი, სოციალური მედიის დაგეგმვა და ანგარიშების შექმნა - ქრება ავტომატურ ბუნდოვანებაში. ეს არ არის სამეცნიერო ფანტასტიკა; AI-ს შეუძლია გაუმკლავდეს რუტინას, რაც მოგცემთ მეტ დროს სტრატეგიისა და კრეატიული კამპანიის განვითარებისთვის. ალბათ, ვთანხმდებით, რომ რუტინული ამოცანების რაოდენობამ, შეიძლება ჩაახშოს ინოვაცია. ამ გაბედული ცვლილების მიღება გვეხმარება ყურადღება გამახვილდეს ინოვაციური კამპანიების შექმნაზე, რომლებიც ზუსტად ეხმიანება აუდიტორიას.


მონაცემებიდან ინსაიტებამდე


AI სცილდება უბრალო ავტომატიზაციას; ის საუკეთესო დამხმარეა მონაცემთა დამუშავების თვალსაზრისით. წარმოიდგინეთ ძლიერი ხელოვნური ინტელექტის ძრავა, რომელიც აკვირდება და აანალიზებს მასიურ მონაცემებს, ავლენს ტენდენციებს. ეს არ ეხება მხოლოდ ძირითად დემოგრაფიას; AI-ს შეუძლია შეისწავლოს მომხმარებელთა განწყობის სიღრმეები სოციალურ მედიაში, ვებსაიტებზე ურთიერთქმედებისა და შესყიდვის ქცევის შესახებ. შედეგი? თქვენი იდეალური მომხმარებლის დეტალური და დინამიური პორტრეტი. ამ შეხედულებებით შესაძლებელია შეტყობინებებისა და შეთავაზებების მაქსიმალური პერსონალიზაცია, საუკეთესო შედეგებისთვის. ეს კი თავის მხრივ გამოიწვევს არა მხოლოდ კონვერტაციის უფრო მაღალ მაჩვენებელს, არამედ მუდმივად განვითარებადი მომხმარებლის მოგზაურობის უფრო სიღრმისეულ გააზრებას.


მაგალითი: Netflix-ის AI-ზე მომუშავე რეკომენდაციები


Netflix-ის წარმატების ისტორია ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით სცილდება უბრალოდ შოუების შეთავაზებას, რომელიც შეიძლება მოგეწონოთ. ის ემსახურება როგორც მასტერკლასს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებაში მომხმარებლის მთელი გამოცდილების პერსონალიზებისთვის და კონტენტის შექმნის ოპტიმიზაციისთვის. ეს არა მხოლოდ ახდენს მომხმარებლის გამოცდილების პერსონალიზებას, არამედ ხელს უწყობს კონტენტის შექმნას ჟანრებისა და თემების გამოვლენით, რომლებიც ზუსტად ასახავს მათი მომხმარებლების ინტერესებს. უფრო დეტალურად:

 • მიკრო ტარგეტირების ჯადოსნობა: წარმოიდგინეთ, რომ გქონდეთ ბროლის ბურთი, რომელიც გაჩვენებთ თქვენი აუდიტორიის სურვილებს - მათ საყვარელ მსახიობებს, რჩეულ ჟანრებს და დღის იმ დროსაც კი, როდესაც დიდი ალბათობით უყურებენ. ეს საშუალებას აძლევს Netflix-ს გაჩვენოთ ესკიზები (პატარა სურათები) და გირჩიოთ შოუები, რომლებიც შეიძლება ნამდვილად მოგეწონოთ. Netflix იყენებს AI-ს მასიური მასშტაბის A/B ტესტირების ჩასატარებლად. სხვადასხვა მინიატურები, თრეილერი და თუნდაც აღწერილობები წარმოდგენილია მომხმარებლებისთვის და AI აანალიზებს რომელი მათგანი ქმნის ყველაზე მეტ დაწკაპუნებას და ნახვებს. ეს მონაცემებზე ორიენტირებული მიდგომა უწყვეტი ოპტიმიზაციის საშუალებას იძლევა.
 • Content is King, and AI Knows the Court: გავიდა ის დრო, როდესაც კონტენტის შემუშავება მხოლოდ ინსტინქტზე იყო დამოკიდებული. Netflix-ის ხელოვნური ინტელექტი აანალიზებს ნახვის ტენდენციებს და დასრულების მაჩვენებლებს, იმასაც კი სად მოხდა გადახვევა. ეს მათ აძლევს შესაძლებლობას შექმნან კონტენტი, რომელიც ემსახურება აუდიტორიის კონკრეტულ სეგმენტებს და გაზრდის ჩართულობას. ანალოგიურად, AI-ს შეუძლია გააანალიზოს მომხმარებელთა ქცევა და სოციალური მედიის განწყობები, რათა წინასწარ განსაზღვროს, თუ რა სახის კონტენტი იქნება რეზონანსული თქვენს სამიზნე აუდიტორიასთან, რაც საშუალებას მოგცემთ განავითაროთ მარკეტინგული კამპანიები, რომლებიც უფრო წარმატებული იქნება.
 • არაპროგნოზირებადის პროგნოზირება: მომხმარებელთა ქცევა შეიძლება არასტაბილური იყოს, მაგრამ Netflix-ის AI მუდმივად სწავლობს და ვითარდება. დიდი რაოდენობით მონაცემების გაანალიზებით, მას შეუძლია წინასწარ განსაზღვროს რომელი გადაცემებია სავარაუდოდ ჰიტები და რომელმა შეიძლება არ გაამართლოს. პროგნოზირების უნარის იგივე დონე შეიძლება წარმოუდგენლად ღირებული იყოს მარკეტერებისთვისაც. AI-ს შეუძლია გააანალიზოს ბაზრის ტენდენციები, კონკურენტების სტრატეგიები და სოციალური მედიის გამოხმაურებაც, რათა დაგეხმაროთ მომხმარებელთა საჭიროებების წინასწარ განსაზღვრაში და შესაბამისად მოარგოთ თქვენი კომუნიკაციაც.


ადაპტაცია და განვითარება AI-ის ეპოქაში


მარკეტინგი მუდმივად განვითარებადია და AI წარმოადგენს მნიშვნელოვან ცვლილებას, რომლის წინააღმდეგობამ შეიძლება ხელი შეუშალოს პროგრესს. ამის ნაცვლად, უნდა შევხედოთ ხელოვნურ ინტელექტს, როგორც შესაძლებლობას უნარების გასაუმჯობესებლად, უფრო დიდი წარმატების მისაღწევად.

AI-ს მიმართ პოზიტიური მიდგომის შენარჩუნება გადამწყვეტია. ფოკუსირება AI-ს პოტენციურ სარგებელზე, როგორიცაა გაზრდილი ეფექტურობა, მომხმარებელთა უფრო ღრმა ანალიზი, უფრო მიზნობრივი და პერსონალიზებული მარკეტინგული კამპანიების შექმნის შესაძლებლობას იძლევა.

არ უნდა გვეშინოდეს ექსპერიმენტების, მათი ჩატარება ახალი AI ინსტრუმენტებით და მარკეტინგული სტრატეგიებით. „Fail fast, learn faster“ მიდგომა სწრაფად მორგების საშუალებას იძლევა.


შეუცვლელი ადამიანი: კრეატივი და ემპათია 


ხელოვნური ინტელექტი მძლავრი ინსტრუმენტია, მაგრამ მას აკლია ადამიანის კრეატიულობა და ემპათია, დამაჯერებელი ნარატივების შემუშავება, რომლებიც ემოციურად ზემოქმედებს. ადამიანების განწყობის ემოციურ დონეზე გაგება და აუდიტორიასთან ნამდვილი კავშირების დამყარება - ეს რჩება თქვენს ექსკლუზიურ შესაძლებლობად. ხელოვნური ინტელექტი ვერ ჩაანაცვლებს ადამიანის უნარს, თარგმნოს მონაცემები ბრენდის მომხიბვლელ ისტორიებად. დაფიქრდით - ვინ დაწერს ბრენდის ემოციურ ისტორიას, რომელსაც ცრემლის გარეშე ვერ კითხულობ? ეს თქვენ ხართ, შემოქმედებითი გენიოსი საჭესთან.


კოლაბორაციის შედევრი: ადამიანები და AI ჰარმონიაში


მარკეტინგის მომავალი არ არის კონკურენცია ადამიანებსა და ხელოვნურ ინტელექტს შორის; ეს არის კოლაბორაციის შედევრი. წარმოიდგინეთ: ხელოვნური ინტელექტი აყალიბებს მონაცემთა ბაზაზე დაფუძნებულ შეხედულებებს, ავლენს კლიენტების ფარულ სურვილებს და ემოციურ ტრიგერებს. თქვენ, შემდეგ თარგმნით ამ ინფორმაციას ბრენდის მომხიბვლელ ისტორიებად, რომლებიც თქვენს აუდიტორიას ეხმაურება ემოციურ დონეზე. ამ სინერგიულ მიდგომას მივყავართ ეფექტურ, მონაცემებზე ორიენტირებულ მარკეტინგულ კამპანიებამდე, რომელიც ხელს უწყობს ბრენდის ლოიალობას და გრძელვადიან წარმატებას.

მარკეტინგის მომავალი კოლაბორაციაა, ადამიანსა და ხელოვნურ ინტელექტს შორის. თქვენ შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ მარკეტინგის ეფექტურობის ახალი ერა. ეს მომავალი გვპირდება არა მხოლოდ ეფექტურობასა და მნიშვნელოვან ინსაითებს, არამედ მომხმარებელთა მოგზაურობის რუკის უფრო სიღრმისეულ ანალიზს, რაც საშუალებას იძლევა შეიქმნას მართლაც მნიშვნელოვანი კავშირები, რომლებიც განაპირობებენ ბრენდის ლოიალობას და გრძელვადიან წარმატებას.


18.03.2024

უკვე არავინ კამათობს, რომ ბიზნესისთვის ციფრული ტრანსფორმაცია ან სულ მცირე გაციფრულება მკაცრი მოცემულობაა, მაგრამ რა ხდება ამ მოცემულობის მიღმა? როგორ უნდა გავაციფრულოთ ჩვენი ბიზნესი ან რა პოტენციურ გამოწვევებს ვაწყდებით? - ამ სტატიაში სწორედ ამაზე გვინდა გესაუბროთ.

კომპანიებს, რომლებიც აქტიურად ითვისებენ ციფრულ ტექნოლოგიებს და ნერგავენ მათ საკუთარ პროცესებსა თუ ოპერაციებში, მრავალი ბენეფიტის მიღება შეუძლიათ; მათ შორის არის გაზრდილი ეფექტიანობა და პროდუქტიულობა, გაუმჯობესებული მომხმარებელთა გამოცდილება, გაზრდილი შემოსავლები და კონკურენტული უპირატესობა.

თუმცა გზა ციფრული ტრანსფორმაციისკენ ყოველთვის არ არის მარტივად გასავლელი. ბევრი ორგანიზაცია აწყდება მნიშვნელოვან ბარიერებსა და გამოწვევებს, რაც ხელს უშლის ტრანსფორმაციის დინამიურ პროცესს და ხშირად მის წარუმატებლობას განაპირობებს. თუმცა იმედისმომცემია ის, რომ ციფრულ ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებული სირთულეები საკმაოდ ერთგვაროვანია და შესაძლებელია ამ გამოწვევების გადასალახად ეფექტური მიდგომების გამოყენება.


ციფრული ტრანსფორმაციის გავრცელებული ბარიერები და მათი გადაჭრის გზები


სირთულეები, რომელსაც კომპანიები ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში აწყდებიან ხშირად ძალიან ჰგავს ერთმანეთს და მათი გადალახვა შესაძლებელია სწორი სტრატეგიებით. ანუ საბედნიეროდ, შესაძლებელია ამ შემთხვევაშიც 'ვისწავლოთ სხვისი შეცდომებიდან' და სწორად დავგეგმოთ ჩვენი ორგანიზაციის ციფრული ტრანსფორმაცია. სწორედ ამიტომ, განვიხილოთ ის გავრცელებული ბარიერები (და მათი დაძლევის გზები), რომლებსაც ბიზნესები აწყდებიან გაცფირულების გზაზე. ამ საერთო გამოწვევების პროაქტიული გადაწყვეტით, ბიზნესს შეუძლია შექმნას მძლავრი წინაპირობა წარმატებული ციფრული ტრანსფორმაციისთვის.


მკაფიო ხედვისა და სტრატეგიის არარსებობა


ციფრული ტრანსფორმაციის გზაზე კარგად განსაზღვრული სტრატეგიის გარეშე მოძრაობა ჰგავს თვალდახუჭული უმისამართოდ სიარულს. ასეთ დროს ბიზნესი აღმოჩნდება ხოლმე გაურკვევლობაში - რა ტექნოლოგიები უნდა დაინერგოს? როგორ უნდა გამოყენონ ეს ტექნოლოგიები? და საერთოდ, რას ემსახურება ეს ტექნოლოგიები? ხშირად სწორედ ეს გაურკვევლობა და სტრატეგიული პრიორიტეტების არქონა არის წარუმატებლობის განმაპირობებელი ძირითადი მიზეზი.

მკაფიო ციფრული ხედვის ჩამოყალიბებაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ორგანიზაციის ძირითადი სთექჰოლდერების ჩართვას. ეს სტრატეგია უნდა გადაიზარდოს ქმედით როუდმეფში, უფრო კონკრეტულად:

 • ციფრული მზაობის შეფასება - გააანალიზეთ თქვენი ორგანიზაციის ციფრული მზაობა, რაც დაგეხმარებათ გამოავლინოთ ძლიერი და გასაუმჯობესებელი არეალები. ეს დაგემხარებათ დაინახოთ თუ როგორია თქვენი ორგანიზაციის ციფრული გარემო ახლა და რა ნაბიჯების გადადგმა მოგიწევთ სასურველი მიზნების მისაღწევად.
 • კოლაბორაციული ვორქშოფები - გამართეთ სემინარები სხვადასხვა დეპარტამენტის ძირითად სთეიქჰოლდერებთან (ტოპ მენეჯმენტი, მარკეტინგი, გაყიდვები, IT და ა.შ.) იდეების გენერირებისა და თქვენი ორგანიზაციის ციფრული მიზნების იდენტიფიცირებისთვის.
 • მომხმარებელთა გამოცდილების (CX) მეფიქნგი - გააანალიზეთ თქვენი მომხმარებლის გამოცდილების ყველა ძირითადი შეხების წერტილი, რათა დაადგინოთ ოპტიმიზაციის ციფრული შესაძლებლობები, რომლებსაც შეუძლიათ გააუმჯობესონ მომხმარებლის გამოცდილება.
 • განსაზღვრეთ წარმატების ინდიკატორები - განსაზღვრეთ ციფრული მიზნების შესაბამისი პერფორმანსის ძირითადი ინდიკატორები (KPI), რომლებიც შეესაბამება თქვენს ციფრულ ხედვას, რათა გაზომოთ პროგრესი და თვალყური ადევნოთ ტრანსფორმაციის პროცესს.
 • შეიმუშავეთ ეტაპობრივი როუდმეფი - დაყავით თქვენი გრძელვადიანი ხედვა ქმედით ფაზებად, განსაზღვრეთ მკაფიო ვადები და ნაბიჯები თითოეული ეტაპისთვის. ეს ეტაპობრივი მიდგომა იძლევა მოქნილობისა და ადაპტაციის საშუალებას ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში.


ცვლილებებისადმი რეზისტენტულობა


თანამშრომლები, რომლებიც მიჩვეულნი არიან მუშაობის ტრადიციულ გზებს, შეიძლება გაურკვევლობასა და ფრუსტრაციაში აღმოჩნდნენ ახალი ტექნოლოგიებისა და სამუშაო პროცესების პირისპირ. ამ წინააღმდეგობამ შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტიულობის შემცირება, რაც თავის მხრივ ასიახება ბიზნესის ზოგად პერფორმანსზე.

აუცილებელია ცვლილებების მართვის ეფექტური პრაქტიკა. ღია კომუნიკაცია და ტრანსფორმაციის ძირითადი მიზნის აქტიურად კომუნიცირება დაეხმარებათ თანამშრომლებს პროცესის საჭიროების გააზრებასა და ტრანსფორმაციაში ჩართვაში. გახსოვდეთ, რომ გაციფრულებისთვის მხარდამჭერი კულტურის ფორმირებისთვის აუცილებელია:

 • კომუნიკაცია - ნათლად ახსენით ციფრული ტრანსფორმაციის მიზანი, მკაფიოდ გამოკვეთეთ სარგებელი როგორც ორგანიზაციისთვის, ასევე თანამშრომლებისთვის. წარმოადგინეთ ის, როგორც პროფესიული ზრდისა და განვითარების შესაძლებლობა.
 • ემპათია - ყურადღება გაამახვილეთ ემოციებზე და გაითვალისწინეთ თანამშრომლების ფრუსტრირება ცვლილებების დროს. ცვლილებების დროს მნიშვნელოვანია ადამიანებს ჰქონდეთ აღქმა, რომ ითვალისწინებენ მათ გრძნობებსა და ემოციებს, აფასებენ თითოეული თანამშრომლის პერსპექტივასა და ტრანსფორამციის პროცესი ემსახურება საერთო ინტერესებს.
 • მხარდაჭერა - ჩართეთ თანამშრომლები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და წაახალისეთ უკუკავშირი. ეს ქმნის მიკუთვნებულობის შეგრძნებას, უბიძგებს თანამშრომლებს ჩართულობისკენ და ზრდის მათ კონტრიბუციას გაციფრულების პროცესში.
 • უწყვეტი განვითარება - შექმენით სიღმისეული ტრენინგები და სასწავლო პროგრამები, რათა დარწმუნდეთ, რომ თანამშრომლები ფლობენ ახალ ტექნოლოგიებს. მნიშვნელოვანია უზრუნველყოთ მუდმივი მხარდაჭერა და მენტორინგის სისტემა. ეს ხელს შეუწყობს რეზისტენტულობის შემცირებას და ორგანიზაციაში სწავლისა და ადაპტაციის კულტურის განვითარებას.
 • მიღწევების აღნიშნვა - აღიარეთ და აღნიშნეთ ინდივიდუალური და გუნდური მიღწევები (თუნდაც მცირე) მთელი პროცესის განმავლობაში. წარმატების ისტორიების გაზიარება აძლიერებს მომენტუმს და უფრო მკაფიოს ხდის ტრანსფორმაციის ღირებულებას.


არაადეკვატური ბიუჯეტი და რესურსები


ხშირია შემთხვევები, როდესაც კომპანიის მენეჯმენტი მკაფიოდ აცხადებს ციფრული ტრანსფორმაციის სურვილს და ასაბუთებს მის საჭიროებას, თუმცა ხშირად ამ ბიზნეს მოთხოვნას არ ახლავს შესაბამისი შემდგომი ნაბიჯები. ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესი მოითხოვს ინვესტიციებს ტექნოლოგიაში, თანამშრომელთა კომპეტენციის გაზრდასა და პოტენციურად გარე ექსპერტიზის მხარდაჭერაში. საკმარისი დაფინანსების უზრუნველყოფა და რესურსების ეფექტურად განაწილება ხშირად წარმოადგენს გამოწვევას მრავალი ორგანიზაციისთვის.

ყურადღებით შეაფასეთ ბიუჯეტის შეზღუდვები და პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლებიც შეესაბამება თქვენი ბიზნეს სტრატეგიის მხარდამჭერ ციფრულ მიზნებს. სწორად შეფასებული ციფრული მზაობა დაგეხმარებათ სტრატეგიული პრიორიტეტების განსაზღვრაში, სწორედ ციფრული განვითარების როუდმეფი უნდა იყოს მხარდაჭერილი შესაბამისი ბიუჯეტითა და რესურსებით. გაციფრულების პროცესში რესურსების უკეთესი ალოკაციისთვის:

 • გაციფრულების ბიუჯეტი - აუცილებელია ბიუჯეტიში გათვალისწინებული გქონდეთ თქვენი ციფრული მიზების მიღწევისთვის საჭირო თანხები შესაბამისი დროის მონაკვეთისთვის, რადგან ინოვაცია და ციფრული ტრანსფორმაცია ფინანსური ხარჯების გაღების გარეშე, სამწუხაროდ, წარმოუდგენელია.
 • ხარჯების ოპტიმიზაცია - IT ხარჯების ოპტიმიზაცია შეიძლება მოიცავდეს პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიების პროვაიდერებთან ხელახლა მოლაპარაკებას, მომწოდებლების კონსოლიდაციას ან არასაჭირო საბსქრიფშენების გაუქმებას.
 • ხარჯ-სარგებლის (Cost-Benefit) ანალიზი - გააანალიზეთ ხარჯები და მოსალოდნელი სარგებელი ციფრული ინიციატივებისთვის, რათა პრიორიტეტი მიანიჭოთ ყველაზე დიდი ფასეულობის მომტან ინიციატივებს.
 • რესურსების ალოკაცია - დაგეგმეთ, თუ როგორ უნდა გაანაწილოთ ბიუჯეტი, ადამიანური კაპიტალი და ტექნოლოგიური რესურსები გუნდის უნარების, დატვირთვის შესაძლებლობებისა და არსებული თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების პოტენციალის გათვალისწინებით.
 • ბიუჯეტის მოქნილობა - ბიუჯეტში გაითვალისწინეთ თანხა დაუგეგმავი ხარჯების ან შესაძლებლობების ასათვისებლად. რეგულარულად აკონტროლეთ რომ ბიუჯეტი მოდის პრიორიტეტებთან შესაბამისობაში.


შეუსაბამო IT ინფრასტრუქტურა


მოძველებულ ტექნოლოგიურ სისტემებს შეუძლიათ შექმნან თავსებადობის პრობლემები ახალ ციფრულ ინსტრუმენტებთან და შეზღუდონ ტრანსფორმაციისთვის საჭირო მასშტაბურობა და სისწრაფე. ამავდროულად, შეუსაბამო IT ინფრასტრუქტურა არის მძიმე სტრესორი გაციფრულების პროცესში მყოფი კომპანიის გუნდისთვის და ხელს უწყობს ადამიანების ფრუსტრაციას.

ძველი სისტემების მოდერნიზაცია შეიძლება მნიშვნელოვანი წინაპირობა იყოს ნებისმიერი ციფრული ინიციატივისთვის. ამიტომ გაითვალისწინეთ შემდეგი ასპექტები:

 • მემკვიდრული ინფრასტრუქტურის შეფასება - ყველა მიმდინარე აპარატურის, პროგრამული უზრუნველყოფის და აპლიკაციის შეფასება. გააანალიზეთ მათი თავსებადობა ციფრულ მიზნებთან. კრიტიკული მნიშვნელობის სისტემების იდენტიფიცირება მოდერნიზაციისთვის და არაკრიტიკული მნიშვნელობის სისტემების ეტაპობრივი ელიმინაციისთვის.
 • მოდერნიზაციის როუდმეფი - შეიმუშავეთ ეტაპობრივი გეგმა ბიუჯეტის, გარემო ფაქტორების, ბარიერებისა და ოპერაციული ზემოქმედების გათვალისწინებით.
 • მოდერნიზაციის ვარიანტები - გამოიკვლიეთ არსებული პროგრამების ჩამნაცვლებლები ღრუბლოვან სისტემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებებით, API-ების ინტეგრაციის მეშვეობით ან ვირტუალური გარემოს გამოყენებით.
 • Cloud Adoption - შეაფასეთ მემკვიდრეობითი სისტემების მიგრაცია ღრუბლოვან სისტემებში მასშტაბურობის, ხარჯების ეფექტურობისა და მონაცემთა დაარქივების ან სისტემებზე წვდომის აღდგენის თვალსაზრისით.
 • მონაცემთა მიგრაცია - შეიმუშავეთ სტრატეგია მონაცემთა უსაფრთხო და ეფექტური ტრანსფერისთვის - მონაცემთა წმენდის, რუქების შექმნისა და შეფერხების დროს გათვალსიწინებით.
 • მხარდამჭერი სისტემა - შეიმუშავეთ სისტემური მიდგომა თანამშრომელთა პრობლემების გადასაჭრელად და მოდერნიზებულ გარემოში მუშაობისთვის საჭირო ტრენინგის მოდულის უზრუნველყოფისთვის.


„ბუნკერული“ მონაცემების ბაზები და უსაფრთხოების პრობლემები


სხვადასხვა სისტემებში მიმოფანტულმა მონაცემებმა შეიძლება შეაფერხოს მისი ეფექტური გამოყენება. პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც ორგანიზაციაში არ არსებობს მონაცემთა შენახვისა და დამუშავების ერთგვაროვანი მიდგომა. მრავლად ვაწყდებით მაგალითებს, როდესაც სენსიტიური ინფორმაცია მხოლოდ სხვადასხვა თანამშროლების ლეპტოპების მყარ დისკზეა შემონახული. გარდა ამისა, ციფრულ გარემოში მონაცემთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა უმნიშვნელოვანესია და ხშირად ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად გათვალსწინებული ასპექტია ტრანსფორმაციის დროს.

მონაცემთა მართებული მენეჯმეტისა და უსაფრთხოების რისკების შემცირებისთვის გაითვალისწინეთ შემდეგი ნაბიჯები:

 • მონაცემთა მეფინგი - დააიდენტიფიცირეთ მონაცემთა ყველა წყარო, ფორმატი და მდებარეობა, რათა გაიგოთ მოანცემთა დამუშავების მიმდინარე პრაქტიკა კომპანიაში და აღმოაჩინოთ "მონაცემთა ბუნკერები".
 • მონაცემთა მართვა - ჩამოაყალიბეთ მონაცემებზე წვდომის, დაშვების და გამოყენების პოლიტიკა და უსაფრთხოების პროტოკოლები მონაცემთა პასუხისმგებლიანი მართვისთვის.
 • მონაცემთა ინტეგრაცია - დაანგრიეთ "მონაცემთა ბუნკერები" ინტეგრაციული გადაწყვეტილებებისთვის, რათა ხელი შეუწყოთ ინფორმაციის მიმოცვლისა და დამუშავების უწყვეტ ნაკადს და გააძლიეროთ მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების პრაქტიკა.
 • კიბერუსაფრთხოება - ჩადეთ ინვესტიცია უსაფრთხოების მძლავრ ინსტრუმენტებში, განახორციელეთ რეგულარული შეფასებები და აამაღლეთ თანამშრომელთა ცნობიერება მონაცემთა უსაფრთხოების საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ.
 • უწყვეტი გაუმჯობესება - განახორციელეთ უწყვეტი მონიტორინგი, გადახედეთ და განაახლეთ მმართველობის პოლიტიკა და უსაფრთხოების პროტოკოლები პოტენციურ საფრთხეებთან და რეგულაციებთან ადაპტაციისთვის.


ციფრული წიგნიერების უნარების ნაკლებობა კომპანიის დონეზე


სპეციფიკური ტექნიკური ექსპერტიზის საჭიროების გარდა, წარმატებული ციფრული ტრანსფორმაცია მნიშვნელოვნად საჭიროებს კომპანიის გუნდის ციფრული წიგნიერების უნარების მაღალ დონეს. ეს ნიშნავს, რომ თანამშრომლებს ყველა დონეზე - ტოპ მენეჯმენტიდან დაწყებული წინა ხაზის პერსონალამდე - უნდა შეეძლოთ ციფრული ხელსაწყოებისა და პლატფორმების კომფორტულად გამოყენება. ამ ფუნდამენტური ციფრული უნარების არარსებობამ შეიძლება შექმნას მნიშვნელოვანი ბარერები გაცფირულების გზაზე, რაც პოტენციური წარუმატებლობის განმაპირობებელი მიზეზია.

ორგანიზაციის დონეზე ციფრული წიგნიერების უნარების გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანია გაითვალსიწინოთ შემდეგი ნაბიჯები:

 • ციფრული უნარების ანალიზი - ციფრული წიგნიერების შეფასება კომპანიის დონეზე, გასაუმჯობესებელი არეალების იდენტიფიცირება და კომპეტენციების ამაღლების პრიორიტეტიზაცია.
 • მრავალსაფეხურიანი ტრენინგების სისტემა - მნიშვნელოვანია ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება სხვადასხვა დონის ციფრული უნარების მქონე ადამიანებისთვის, კომპიუტერის საბაზისო ცოდნიდან კომპლექსურ ინსტრუმენტებამდე.
 • მიკროსწავლება და გემიფიკაცია - გამოიყენეთ მცირე მოდულები და გემიფიკაცია თანამშრომლების ჩართულობის გასაზრდელად, რაც საშუალებას მოგცემთ განავითაროთ ინტერქციული სწავლების პროცესი და გაზარდოთ თანამშრომელთა ენთუზიაზმი და მოტივაცია.
 • მენტორშიფის პროგრამები - წაახალისეთ ცოდნის გაზიარების კულტურა და მენტორობა, რათა ხელი შეუწყოთ კოლაბორაციასა და კომპანიის გუნდის ძირითადი კომპეტენციების ეფექტურ გამოყენებას.
 • მუდმივი მხარდაჭერა - შექმენით ცოდნის ციფრული ბაზა, მოახდინეთ კომპანიის გუნდის ცოდნისა და უნარების დეკოდირება და ხელშესახებ მანუალებად ქცევა, ასევე საჭიროა ციფრული პლატფორმებისა და სისტემების გამოყენების მანუალები, რაც უზრუნველყოფს თანამშრომელთა უწყვეტ მხარდაჭერას მინიმალური კონტრიბუციით.


წარმატების ლოკომოტივი - ციფრული ტრანსფორმაციის გუნდი

ცხადია, რომ ყველაზე გავრცელებული ბარიერები მეტნაკლებად მოიცავს იმ გამოწვევებს, რომელსაც შესაძლოა თქვენი კომპანია წააწყდეს გაციფრულების გზაზე. მაგრამ ყველაზე გავრცელებული და შეიძლება ითქვას, კლასიკური შეცდომაა, როდესაც კომპანიის გუნდი ცდილობს ციფრული ტრანსფორმაცია მხოლოდ შიდა რესურსებით განახორციელოს. ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესი კომპლექსურია და მოითხოვს ჰოლისტიკურ მიდგომას მთელი ორგანიზაციის მასშტაბით. ამიტომ, მას სჭირდება ტრანსფორმაციული გუნდი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება შესაბამისი ექსპერტული კომპეტენციებისა და კროსინდუსტრიული გამცოდილების მქონე ადამიანებით, რომელთაც ერთნაირად კარგად ესმით ბიზნესის ამოცანები და ტექნოლოგიური შესაძლებლობები.

გახსოვდეთ, შეუფერხებელი ციფრული ტრანსფორმაცია მოითხოვს მკაფიო ხედვას, ეფექტურ კომუნიკაციას და თქვენი ორგანიზაციისთვის საჭირო შესაძლებლობების შექმნაზე პასუხისმგებლობის გააზრებას.

და თქვენ რამდენად ხართ მზად გადადგათ პირველი ნაბიჯი ციფრული ტრანსფორმაციის გზაზე?