/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow

ნდობის დამკვიდრება და შენარჩუნება საზოგადოებრივი აზრის კვლევებში

21.11.2022 1 წუთის საკითხავი
ნდობის დამკვიდრება და შენარჩუნება საზოგადოებრივი აზრის კვლევებში

18 ნოემბერს, თბილისი მერიოტში, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) ორგანიზებით საქართველოს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ასოციაციის ყოველწლიური კონფერენცია ჩატარდა.


კონფერენციაზე კვლევითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, მკვლევრებმა და მეცნიერებმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევების სანდოობის გაზრდისთვის მნიშვნელოვანი თემები განიხილეს.


ეისითის თანადამფუძნებელმა და კულტურის ლიდმა რუსუდან თელიამ კონფერენციაზე საზოგადოებრივი აზრის კვლევებში მეთოდოლოგიური პროცედურების გამჟღავნების წესის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.


კონფერენციის ორგანიზატორთა განმარტებით ეთიკური პრინციპების მიმართ ერთგულება და მეთოდოლოგიური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა კვლევითი ორგანიზაციების დახმარებით ხელს შეუწყობს ეფექტური მექანიზმის განვითარებას, რომ მკვლევრებმა გამოკითხვებზე დაფუძნებული მიგნებებისა თუ შედეგების სწორი წარდგენა და ინტერპრეტაცია განახორციელონ. სწორედ გამჭვირვალობისა და სამეცნიერო ღიაობის ფასეულობა და ამ ფასეულობების განხორციელების მიზანი აერთიანებს საქართველოს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ასოციაციასა და ამერიკის შეერთებული შტატების იმ ორგანიზაციებს, რომელთა მიზანია დემოკრატიის ხელშეწყობა საქართველოში.


ბოლო სიახლეები

10 ნოემბერს, კვლევისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო კომპანია ეისითის წარმომადგენლებმა ახალი კვლევა „ტექნიკური/არააკადემიური პროფესიების შესწავლა საქართველოს საჯარო სამსახურში“ წარადგინა. კვლევა საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მე-2 მიმართულებას პასუხობს და საქართველოს ადმინისტრაციასა თუ საჯარო სამსახურში კლასიკური პროფესიების ტრანსფორმაციის ანალიზს, ასევე უახლოეს მომავალში საჯარო სამსახურში ტექნიკური/არააკადემიური პროფესიების საჭიროებების კვლევას წარმოადგენს.


კვლევის შედეგებს და რეკომენდაციებს საქართველოს საჯარო მმართველობის სფეროში ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით ტექნიკური და არააკადემიური პროფესიების დაინტერესებული მხარეები და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები გაეცნენ. ღონისძიება ორგანიზებულია აღმოსავლეთის პარტნიორობის რეგიონული ფონდის და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მიერ (GIZ).კვლევა წარმოდგენს პირველად მცდელობას შეისწავლოს საჯარო სამსახურის ტექნიკური და არააკადემიური პროფესიები და განათლების დონეები; დააკვირდეს, კლასიკურიდან რა ტრანსფორმაცია განიცადა პროფესიებმა ტექნოლოგიების, სერვისების განვითარებისა თუ საჯარო მმართველობის რეფორმის დანერგვის კვალდაკვალ; როგორაა საქართველოს კანონმდებლობა მოწესრიგებული ამ მიმართულებით; რა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები აქვთ საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველებს და როგორაა წინაპირობა განსაზღვრული; რამდენად სწორადაა ეს მიდგომები შემუშავებული.კვლევა პროექტის “პროფესიული საჯარო სამსახური და პროფესიული განათლება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში“ ნაწილია (“Professional Civil Service and TVET in the EaP”) და რეგიონულ დონეზე მისი რეპლიკაცია იგეგმება.

10.11.2022

ეისითის მმართველი პარტნიორი და განვითარების კონსალტინგის ლიდი, სოფო ჩაჩანიძე გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის გამგეობის წევრად იქნა არჩეული.


გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის გამგეობის წევრობა გულისხმობს:


  • სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართულობას.


  • ორგანიზაციის სამდივნოსა და ხელმძღვანელის საქმიანობის ზედამხედველობას.


  • ზედამხედველობის გაწევას GCNG-ის მმართველობის, ხედვის, მისიის, სტრატეგიისა და ფინანსური მენეჯმენტის მიმართულებით.


  • წესდების, წლიური სამუშაო გეგმისა და ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცებას.


  • GCNG-ის საერთო სტრატეგიის წარმართვას, მკაფიო და თანმიმდევრული პრიორიტეტების გათვალისწინებით.


  • დროის დათმობას გამგეობის საქმიანობაში ჩართულობისთვის.


  • კანონის დაცვასა და გაეროს გლობალური შეთანხმების სათაო ოფისთან და მის წევრებთან ანგარიშვალდებულებას გამგეობის წევრების მიერ გაცემული რეკომენდაციებისა და განხორციელებული ქმედებებისთვის.


 

10.11.2022

2 ნოემბერს კვლევისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო კომპანია ეისითიმ „შრომის უფლებებისა და პირობების შესახებ შრომის კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებისთვის“ რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) დოკუმენტი გამოაქვეყნა.


პროექტის ფარგლებში შეფასდა ეკონომიკური და სოციალური გავლენის სხვადასხვა ასპექტი.


RIA-ს ფარგლებში განხილულია ორი პოლიტიკის ალტერნატივა: 


ალტერნატივა 1. „არაფრის კეთება“, ე.წ. საბაზისო სცენარი - 2020 წლის შრომის კანონმდებლობის ცვლილებებამდე არსებული მდგომარეობის შენარჩუნება.


ალტერნატივა 2. 2020 წლის 29 სექტემბერს მიღებული შრომის ახალი კანონმდებლობის და შესაბამისი თანმდევი ნორმატიული აქტების განხორციელება პრაქტიკაში.


წარმოდგენილ RIA-ში მოხდა მოცემული ორი ალტერნატივის ერთმანეთთან შედარება მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზის (MCA) საშუალებით. ალტერნატივები შედარდა როგორც მონეტიზებული, ასევე არამონეტიზებული გავლენების მიხედვით. ჩატარებული ანალიზის მიხედვით, უპირატეს ალტერნატივას წარმოადგენს პოლიტიკის ალტერნატივა 2 – ცვლილებების შემდგომი კანონმდებლობის განხორციელება პრაქტიკაში, რომელიც უკეთ უზრუნველყოფს პოლიტიკის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევას და შეესაბამება ქვეყნის მდგრადი განვითარების დღის წესრიგს.


RIA-ს დოკუმენტი მოიცავს შრომის კოდექსში განხორციელებული რიგი ცვლილებების შეფასებას, რომლებიც 2020 წლის 29 სექტემბერს ამოქმედდა.


საკონსულტაციო პროექტიის ფარგლებშიც შეფასება რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა: სამაგიდო კვლევის და საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზის შემდეგ ჩატარდა სიღრმისეული ინტერვიუები დაინტერესებულ მხარეებთან და დამსაქმებლების და დასაქმებულების რაოდენობრივი კვლევები, ხოლო შემდეგ ეტაპზე გაიმართა პირველადი შედეგების გაცნობა კვლევაში ჩართულ ძირითად ინფორმანტებთან და მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე საბოლოო დოკუმენტის მომზადება.
02.11.2022
close

საკონტაქტო ფორმა

თქვენი შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა
arrow_down