/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow

ხელოვნური ინტელექტი სტრატეგიულ დაგეგმვაში

12.03.2024 5 წუთის საკითხავი
ნინო გვენცაძე

მენეჯმენტ კონსულტანტი, ბიზნეს სტრატეგია

ხელოვნური ინტელექტი სტრატეგიულ დაგეგმვაში

თანამედროვე ეპოქაში ყველანი პირადად ვართ თვითმხილველები, როგორი უპრეცედენტო ტემპით ცვლის ტექნოლოგიური პროგრესი ინდუსტრიებს. განვითარებადი ტექნოლოგიური გარემო ბიზნესებისთვის განსხვავებულ საჭიროებებს აჩენს და მათზე რეაგირების ახლებულ სტრატეგიებს მოითხოვს, რის დასაკმაყოფილებლადაც ხშირად მხოლოდ ტრადიციული სტრატეგიული დაგეგმვა აღარ არის ეფექტური და აუცილებელი ხდება სხვადასხვა ტექნოლოგიური მიღწევების, მათ შორის, ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენება. კომპანიების მართვისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში AI-ს ინტეგრაცია აღმასრულებელ რგოლს უდიდესი მოცულობის მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და მათზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობებს სთავაზობს.


ტრადიციული სტრატეგიული დაგეგმვის გამოწვევები

 

სტრატეგიული დაგეგმვა გრძელვადიანი მიზნების დასახვის, შიდა და გარე ფაქტორების ანალიზისა და მათზე რეაგირების გზების იდენტიფიცირების პროცესია, რომელიც საშუალებას აძლევს ბიზნესებს, გამოიყენონ შესაძლებლობები და გადალახონ სწრაფად ცვალებად გარემოში არსებული გამოწვევები რესურსების ოპტიმალური განაწილების, ბაზრის წილის გაფართოებისა თუ მდგრადი ზრდის მისაღწევად.

საკონსულტაციო საქმიანობაში დაგროვილი გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ სხვადასხვა ბიზნესები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის ადაპტაციის დონით, თუმცა მათგან საუკეთესოებსაც კი ხშირად აქვთ მნიშვნელოვანი სისუსტეები სტრატეგიული დაგეგმვის მცდელობებში, მაგალითად


რას სთავაზობს AI ბიზნესს დღეს?


დღესდღეობით, ხელოვნური ინტელექტი უკვე აქტიურად გამოიყენება ბიზნესის მართვისა და ოპერაციების სხვადასხვა ეტაპზე. ყველაზე მარტივი ფორმით, იგი ასრულებს აღწერით ფუნქციას და გამოიყენება ისეთი ანალიტიკის საწარმოებლად, როგორებიცაა, მაგალითად, გრაფიკები/დეშბორდები კონკურენტული ანალიზისთვის ან ბიზნესის სხვადასხვა მიმართულების მუშაობის შესასწავლად. AI-ს შედარებით განვითარებულ ვერსიებს გააჩნიათ დიაგნოსტიკური ინტელექტი, რაც გულისხმობს მოვლენებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენის, ძირითადი მიზეზებისა და მამოძრავებლების გაგების უნარს. მსგავს ალგორითმებს შეუძლიათ ისტორიული მონაცემების გაანალიზების საშუალებით შაბლონებისა და ტენდენციების დადგენა მომხმარებელთა ქცევაში, ბაზრის მოთხოვნასა თუ კონკურენტების სტრატეგიებში.

AI-ს განვითარების მესამე და ამ ეტაპისთვის ბიზნესში აქტიურად გამოყენებული ყველაზე პროგრესული ეტაპი პროგნოზირებადი ინტელექტია, რომელსაც გარკვეული დაშვებებისა და წარსული გამოცდილების ანალიზის საფუძველზე სამომავლო პროგნოზების შექმნის უნარი გააჩნია. პროგნოზირებადი ინტელექტი გამოიყენება სხვადასხვა ცვლადებსა და ვარაუდებზე დაფუძნებული სცენარების შესაქმნელად, რაც საშუალებას აძლევს ბიზნესის მფლობელებს შეაფასონ ამ სცენარების პოტენციური გავლენა მათ ბიზნესზე და შეიმუშავონ მათზე რეაგირების ინდივიდუალური სტრატეგიები. პროგნოზირებად ინტელექტს ასევე გააჩნია უნარი გამოავლინოს პოტენციური რისკები, რომელთა მუდმივი მონიტორინგის საშუალებით ორგანიზაციებს შეუძლიათ პროაქტიულად შეამცირონ მათი უარყოფითი გავლენა.

ბიზნესში AI-ს ინტეგრაციის მომდევნო დონეები მოიცავს ანალიტიკაზე დაფუძნებული რეკომენდაციების შემუშავებას, გარკვეული გადაწყვეტილებების დელეგირებას ხელოვნური ინტელექტისთვის და ხელოვნური ინტელექტის სრულ ავტონომიას, თუმცა მართვაში ამ ეტაპების სრული ინტეგრაცია ჯერ კიდევ პროცესშია და გარკვეული დრო ესაჭიროება.


და მაინც, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ AI სტრატეგიულ დაგეგმვაში?


იმის მიუხედავად, რომ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება მზარდი ტენდენციებით ხასიათდება ბიზნესის მართვის ისეთ საკვანძო მიმართულებებში, როგორებიცაა მარკეტინგი, HR მენეჯმენტი, ლოგისტიკა, მომხმარებელთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ, ჯერ კიდევ საკმაოდ დაბალია მისი იმპლემენტაციის ხარისხი სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში, რაც ამ პროცესის მნიშვნელოვანი თავისებურებებითაა განპირობებული. ბიზნესის მართვასთან დაკავშირებული სხვა პროცესებისგან განსხვავებით, სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში განსაკუთრებით მაღალია ადამიანური ჩართულობის, რაციონალურ ფაქტორებთან ერთად პირად გამოცდილებასა და ინტუიციაზე, ემოციებზე, ისტორიულ და კულტურულ კონტექსტზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების წილი.

შესაბამისად, თუ კითხვას დავსვამთ შემდეგნაირად, შესაძლებელია თუ არა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის სრული ავტომატიზაცია, პასუხი იქნება - არა (ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მოცემულობით და იმ სამომავლო პერსპექტივით, რისი აღქმაც ამ მოცემულობიდან არის შესაძლებელი). თუმცა არსებულ ბიზნეს კონტექსტზე დაკვირვება გვაძლევს იმის თამამად თქმის შესაძლებლობას, რომ ხელოვნური ინტელექტი უკვე ახდენს სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის გარკვეული ეტაპებისა და ამ ეტაპებში ჩართული ადამიანების მიდგომებისა და მაინდსეტის ტრანსფორმაციას.

სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში AI-სა და ადამიანების ურთიერთქმედება შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ სამ-ეტაპიან პროცესად, რომლის პირველ ეტაპზეც ადამიანი ხელოვნურ ინტელექტს აწვდის პრობლემას/უსვამს კონკრეტულ საკითხს, რისი გადაჭრაც სურს. მეორე ეტაპზე AI ამუშავებს და ანალიზს უკეთებს პრობლემასთან დაკავშირებულ მონაცემთა ბაზას, რის შედეგადაც სთავაზობს „დამკვეთს“ რამდენიმე ვარიანტს შეთავაზებული პრობლემის გადაჭრისთვის. ამის შემდეგ „დამკვეთს“ ცხადია აქვს არჩევანი - მოცემულ ვარიანტებზე დაფუძნებით მიიღოს სტრატეგიული გადაწყვეტილება, ანდოს ხელოვნურ ინტელექტს გადაწყვეტილების მიღება ან მოდიფიცირება გაუკეთოს დავალებას სხვა ვარიანტების მისაღებად.

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, AI-ს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში რაციონალური, ფაქტებსა და მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებაში, რისი შემდგომი განხილვა და საბოლოო შეფასება კვლავ ადამიანების გავლენის ქვეშ რჩება.

რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღების ხელოვნური ინტელექტისთვის დელეგირება თავისთავად შეცვლის გარკვეული პოზიციების სპეციფიკას ორგანიზაციებში და გამოიწვევს დამსაქმებელთა მოთხოვნის ზრდას ე.წ „სტრატეგისტებზე“, რომლებიც პასუხისმგებელნი იქნებიან ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული რეკომენდაციების ორგანიზაციის ღირებულებებსა და მიზნებთან შესაბამისობაზე. ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი უნარები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ინტუიციური სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებას. ასეთი უნარების მაგალითია შემოქმედებითი აზროვნება, არამხოლოდ ფაქტების, არამედ კონტექსტის ანალიზისა და აბსტრაქტული აზროვნების უნარი.


რა სარგებელს ქმნის AI სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში?


სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა კომპანიებს რამდენიმე მნიშვნელოვან სარგებელს სთავაზობს, რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება,

რომელი ბიზნესები მიიღებენ მაქსიმალურ სარგებელს სტრატეგიულ დაგეგმვაში AI-ს გამოყენებით?

დავიწყოთ იქედან, რომ ყველა ბიზნესს, მიუხედავად ზომისა და ინდუსტრიისა, აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს ხელოვნური ინტელექტი უფრო მეტად, ვიდრე დღეს. თუმცა სტრატეგიულ დაგეგმვაში ხელოვნური ინტელექტისგან მიღებული სარგებელი რამდენიმე წინაპირობის არსებობის პირდაპირპროპორციულია. შესაბამისად, ამ პროცესის დაწყებამდე აუცილებელია დასვათ კითხვები (შენიშვნა: ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე საბაზისო კითხვა, თუმცა ისინი არაა ამომწურავი; მზაობის შეფასების პროცესი გაცილებით კომპლექსური იქნება):


რა პოტენციური რისკები გააჩნია AI-ის ჩართვას სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში?


იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტთ ხელოვნური ინტელექტი ჩართოთ სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში, აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ არ არსებობს უნივერსალური ხელოვნური ინტელექტი, რომელსაც შეუძლია ყველა თქვენი პრობლემის გადაჭრა. ამასთან, აუცილებელია გავიაზროთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი არ არის „ჯადოსნური“. შესაბამისად, არარეალური მოლოდინებისა და წარუმატებელი იმპლემენტაციის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია მისი სწორი სტრუქტურირება და კონტექსტუალიზაცია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მას სჭირდება „გაწვრთნა“ სწორი პასუხებისა და პროგნოზების გასაცემად.

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების პროცესში უნდა გაითვალისწინოთ ეთიკის პრობლემაც. სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებისას მენეჯერები ითვალისწინებენ სხვადასხვა ეთიკურ ასპექტს და ადამიანურ ღირებულებებს, პოტენციურ გავლენას საზოგადოებასა და გარემოზე, რომლებიც შეიძლება არ იყოს ინტეგრირებული ხელოვნური ინტელექტის სისტემაში.

სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების კიდევ ერთი გამოწვევა პასუხისმგებლობაა. სინამდვილეში, მხოლოდ ადამიანებს შეუძლიათ პასუხისმგებელნი იყვნენ თავიანთ გადაწყვეტილებებზე, მაგრამ არა მანქანებს (თუნდაც ინტელექტუალურ მანქანებს). ეს გამოწვევა სამომავლოდ გააჩენს AI-ს სტრატეგიული გადაწყვეტილებების სამართლებრივი რეგულირების აუცილებლობას. ხელოვნური ინტელექტის სისტემების ექსპლუატაციის შედეგად გამოწვეული ზიანის მარეგულირებელი ჩარჩოს შესაქმნელად საჭირო იქნება ხელოვნური ინტელექტის ცნებისა და მისი სტატუსის ცალსახად განსაზღვრა სამოქალაქო-სამართლებრივ ურთიერთობებში.

.......

დასასრულს, ხელოვნურმა ინტელექტმა უკვე შეცვალა და მომავალში კიდევ უფრო საფუძვლიანად გარდაქმნის სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესს. მისი გამოყენებით, ორგანიზაციებს შეუძლიათ უზრუნველყონ სწრაფად ცვალებად ლანდშაფტთან თავიანთი სტრატეგიების ადაპტაცია გრძელვადიანი წარმატების უზრუნველსაყოფად. თუმცა, ორგანიზაციებმა ასევე უნდა იზრუნონ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებთან გამკლავებაზე და უზრუნველყონ მისი პასუხისმგებლობით გამოყენება გადაწყვეტილების მიღების კრიტიკულ პროცესში.


საინტერესო ინსაიტები
28.02.2024

მიუხედავად იმისა, რომ კრიზისების მართვის სტრატეგია ნებისმიერი გრძელვადიანი ბიზნეს სტრატეგიის აუცილებელი ნაწილია, დღევანდელ სწრაფად განვითარებად ბიზნეს ლანდშაფტში ბიზნესები ხშირად დგებიან ისეთი გაუთვალისწინებელი მოვლენების წინაშე, როგორიცაა გლობალური პანდემია, პოლიტიკური კონფლიქტები ან ეკონომიკური რეცესიები, რომელშიც ეფექტური ნავიგაცია ბიზნესის შემქმნელებისგან სწრაფ ადაპტაციასა და რთულ გადაწყვეტილებებს მოითხოვს. ამ გამოწვევების სიღრმისეული შესწავლით, ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაიუმჯობესონ ადაპტაციის უნარი, აღმოაჩინონ პოტენციური შესაძლებლობები და შეინარჩუნონ ზრდის ტემპი კრიზისის დროსაც კი. კრიზისის მენეჯმენტსა და გრძელვადიანი წარმატების უზრუნველყოფაში განუყოფელი როლი აკისრია სტრატეგიულ დაგეგმვას. ამ პროცესში კი მნიშვნელოვანი ეტაპებია კრიზისის გავლენის შეფასება, მისი მართვის გეგმისა და სტრატეგიების შემუშავება და იმპლემენტაცია.


კრიზისის გავლენის შეფასება


არაპროგნოზირებად ლანდშაფტში ნავიგაციის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტია გარე გარემოს ანალიზი, რაც გულისხმობს განვითარებადი ტენდენციების იდენტიფიცირებას, ცვლილებებს მომხმარებელთა ქცევასა და კონკურენციაში.

გარემოში მიმდინარე ცვლილებების იდენტიფიცირების საფუძველზე ბიზნესებმა უნდა შეაფასონ კრიზისის მყისიერი და გრძელვადიანი ფინანსური ზემოქმედება, რაც შეიძლება განპირობებული იყოს შეფერხებებით მიწოდების ჯაჭვში, მომხმარებელთა მოთხოვნასა და ზოგადად, ბაზარზე მომხდარი და მოსალოდნელი ცვლილებებით და სხვ. საფუძვლიანი ანალიზი ორგანიზაციებს აძლევს შესაძლებლობას, აღმოაჩინონ მოწყვლადი არეალები, რაც გათვალისწინებული იქნება მართვის სტრატეგიების შემუშავებისას.

გარდა ფინანსური ასპექტებისა, აუცილებელია შეფასდეს კრიზისის გავლენა ადამიანებზე ორგანიზაციის შიგნით და გარეთ. ეს მოიცავს თანამშრომელთა კეთილდღეობის შეფასებას, მომხმარებელთა შიშებს და ნებისმიერ გავლენას ბრენდის იმიჯსა და რეპუტაციაზე. ამ ფაქტორების შესწავლა ორგანიზაციებს აძლევს საშუალებას, იმოქმედონ პროაქტიულად თავიანთი თანამშრომლების მხარდასაჭერად, მომხმარებელთა ლოიალობის შესანარჩუნებლად და ბრენდის რეპუტაციის დასაცავად.


კრიზისის მართვის გეგმისა და სტრატეგიების შემუშავება


კრიზისის გავლენის შეფასების შემდეგ, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მასზე პროაქტიულ რეაგირებას კრიზისის მართვის გეგმის შემუშავების გზით. გეგმა უნდა მოიცავდეს სხვადასხვა დაშვებებზე დაფუძნებულ რამდენიმე პოტენციური სცენარის ანალიზს, რაც ბიზნესის მფლობელებს საშუალებას მისცემს მოემზადონ შესაძლებლობების ფართო სპექტრისთვის და მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომლებიც მაქსიმალურად გაზრდის მათი წარმატების შანსებს.

კრიზისის მართვის გეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია კრიზისების მართვის ეფექტური გუნდის შექმნა. ამ გუნდში უნდა შედიოდნენ წარმომადგენლები ორგანიზაციის სხვადასხვა დეპარტამენტებიდან და როლებიდან, როგორიცაა ფინანსები, ოპერაციები, ადამიანური რესურსები, საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ა.შ. მრავალფეროვანი გუნდის შექმნით, ორგანიზაციებს შეუძლიათ უზრუნველყონ კრიზისების ჰოლისტიკური მართვა.

გარემოს შეფასების, კრიზისების მართვის გუნდის ფორმირებისა და სცენარების ანალიზის შემდეგ ორგანიზაციებმა უნდა განსაზღვრონ კრიზისზე რეაგირების ძირითადი სტრატეგიები. ეს სტრატეგიები უნდა ითვალისწინებდეს მოკლევადიან და გრძელვადიან მიზნებს, როგორიცაა ოპერაციების ეფექტიანობის შენარჩუნება, თანამშრომლების უსაფრთხოებისა და ბიზნესის უწყვეტობის უზრუნველყოფა.

გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ კრიზისული სიტუაციები შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებასა და ინოვაციის სტიმულირებას ახდენს და აიძულებს ორგანიზაციებს გადახედონ დადგენილ ნორმებს, შეცვალონ ტრადიციული პარადიგმა. ამ პროცესში ორგანიზაციებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კრიზისთან ადაპტაციის უნარების ფლობა, რაც უწყვეტ სწავლასა და გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული კულტურის დანერგვით - ინოვაციისთვის სივრცის შექმნით, ღიაობითა და თანამშრომლობის ხელშეწყობით მიიღწევა.


კრიზისზე რეაგირების სტრატეგიების განხორციელება


კრიზისის მართვის გეგმის იმპლემენტაციის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი კომუნიკაციის გეგმის შემუშავებაა, რომელიც ასახავს როგორც გარე, ასევე შიდა კომუნიკაციის პროტოკოლს და ითვალისწინებს თანამშრომლებთან, მომხმარებლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან რეგულარული საკომუნიკაციო არხების ჩამოყალიბებას.

შეფერხებების დროს ორგანიზაციებს ასევე შეიძლება დასჭირდეთ ახალი მიდგომების დანერგვა თავიანთი ბიზნესის უწყვეტობისა და ეფექტური ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად, რაც განსაკუთრებით ნათლად პანდემიის პირობებში გამოჩნდა. ეს მიდგომები შეიძლება მოიცავდეს დისტანციური მუშაობის პოლიტიკის დანერგვას, მიწოდების ალტერნატიული წყაროების უზრუნველყოფას, სარეზერვო სისტემების შექმნას და სხვ. ბიზნესის უწყვეტობაზე ორიენტირებული მიდგომების გამოყენებით, ორგანიზაციებს შეუძლიათ შეამცირონ კრიზისების გავლენა ყოველდღიურ ოპერაციებზე და მაქსიმალურად გაზარდონ მათი სწრაფი აღდგენის უნარი.


დასასრულს, სტრატეგიული დაგეგმვა კრიზისის პირობებში აუცილებელია გაურკვევლობაში ნავიგაციისთვის და ადაპტაციისა და ზრდის ხელშეწყობისთვის. კრიზისთან დაკავშირებული გამოწვევების გააზრებით, საფუძვლიანი შეფასებების ჩატარებით, კრიზისების მართვის ჰოლისტიკური გეგმის შემუშავებითა და კრიზისზე რეაგირების სტრატეგიების ეფექტური განხორციელებით, ორგანიზაციებს შეუძლიათ გადალახონ გამოწვევების პერიოდი და გაძლიერდნენ გრძელვადიან პერსპექტივაში.

23.02.2024

რა არის ციფრული ტრანსფორმაცია და რატომ აქვს მას სასიცოცხლო მნიშვნელობა ბიზნესისთვის დღეს


თანამედროვე ბიზნესის სწრაფად განვითარებად გარემოში „ციფრული ტრანსფორმაცია“ ტრენდულ ტერმინს მიღმა, სტრატეგიული მნიშვნელობის კრიტიკულ აუცილებლობად იქცა. ბიზნესი მკვეთრი რეალობის წინაშე დგას: ადაპტირდეს ან დარჩეს წარსულში. ტექნოლოგიების სწრაფი ტემპებითა და განუწყვეტელმა განვითარებამ ფუნდამენტურად შეცვალა ადამიანთა ცხოვრების წესი, სამუშაო ჩვევები თუ სამომხმარებლო ქცევა.

შესაბამისად, ამ დინამიურ ლანდშაფტში წარმატების მისაღწევად ბიზნესის ციფრული ტრანსფორმაცია მკაცრი მოცემულობაა, მისი სიღრმისეულად გაგება და დანერგვა გადამწყვეტი გახდა ბიზნესის მდგრადი და გრძელვადიანი წარმატებისთვის.


გაციფრულება თუ ციფრული ტრანსფორმაცია?


როდესაც ციფრულ ტრანსფორმაციაზე საუბრობენ ხშირად ასევე გაიგებთ სიტყვას "გაციფრულება", ამ სიტყვებს იყენებენ როგორც სინონიმებს, მაგრამ რეალურად შინაარსობრივად ისინი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან.

ციფრული ტრანსფორმაციის არსის უკეთ აღსაქმელად აუცილებელია განვსაზღვროთ განსხვავება დიგიტიზაციას, დიგიტალიზაციასა (გაციფრულება) და ციფრულ ტრანსფორმაციას შორის.

Ø  მარტივად რომ ვთქვათ, დიგიტიზაცია ნიშნავს რაიმეს ანალოგიდან ციფრულ ფორმატში გადაყვანას რაც გულისხმობს ფიზიკური ან ანალოგური მონაცემების, როგორიცაა ტექსტური, ხმოვანი ან ვიზუალური მონაცემები, გარდაქმნას ციფრულ ფორმატში, რომელიც შეიძლება შენახულ იქნეს და დამუშავდეს ელექტრონულად. მაგალითად, ბეჭდური დოკუმენტის დასკანერება და ელ-ვერსიად გადაქცევა.

Ø  დიგიტალიზაცია ანუ გაციფრულება არის ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება ბიზნეს პროცესების გასაუმჯობესებლად, ეფექტიანობისა და ფასეულობის გასაზრდელად. იგი გულისხმობს ციფრული ინსტრუმენტებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებას ტრადიციული ბიზნეს ამოცანების აღსრულებისას. მაგალითად, ციფრული ხელსაწყოების დანერგვა, როგორიცაა მომხმარებელთან ურთიერთობის მენეჯმენტის (CRM) სისტემა ან ციფრული საკომუნიკაციო პლატფორმების დანერგვა ბიზნეს ოპერაციების გასამარტივებლად.

დიგიტალიზაცია/გაციფრულება უფრო მეტია ვიდრე არსებული ანალოგური მონაცემების ციფრული კონვერტაცია და გულისხმობს ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრაციას ბიზნესის კონკრეტულ ასპექტში.

Ø  ციფრული ტრანსფორმაცია უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ თანამედროვე გაჯეტებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება. იგი მოიცავს ჰოლისტიკურ მიდგომას, რომელიც აერთიანებს ციფრულ ტექნოლოგიებს მთელი ორგანიზაციის მასშტაბით და მოითხოვს ბიზნეს დომეინების გადაფასებას - როგორია ბიზნესის სტრატეგია ციფრულ სამყაროში, როგორ იქმნება ფასეულობა მომხმარებლისთვის; იგი მოიცავს ოპერაციებისა და პროცესების ოპტიმიზაციას,  ინოვაციური კულტურის ხელშეწყობას და მონაცემთა გამოყენებას მტკიცებულებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად.
ციფრული ტრანსფორმაციის მაგალითია, როდესაც სამედიცინო კლინიკა ნერგავს ტელემედიცინის სისტემას, რომლის გამოყენებითაც პაციენტებს შეუძლიათ დაჯავშნონ ვირტუალური შეხვედრები, ჰქონდეთ ელექტრონული სამედიცინო ისტორიები, ისაუბრონ ექიმებთან ონლაინ და უსაფრთხოდ მიიღონ სამედიცინო კონსულტაცია სახლიდან გაუსვლელად.

მისი არსით, ციფრული ტრანსფორმაცია არის უფრო მასშტაბური და ყოვლისმომცველი პროცესი, ვიდრე მონაცემების დიგიტიზაცია ან კონკრეტული ბიზნეს ოპერაციის გაციფრულება. წარმოუდგენელია ციფრული ტრანსფორმაციის წარმატებით განხორციელება, თუ მას წინ არ უძღვის დიგიტიზაციის და დიგიტალიზაციის ეტაპები.

ხშირად ციფრული ტრანსფორმაციის წარუმატებელი მცდელობები, სწორედ არათანმიმდევრული მიდგომით არის განპირობებული, როდესაც სწორად არ არის შეფასებული კომპანიების ციფრული მზაობა. თუმცა შესაძლებლობები ნამდვილად უსაზღვროა, ციფრული ერის შესაბამისი ხედვითა და ციფრული შესაძლებლობების ათვისებით, ორგანიზაციებს შეუძლიათ თავიანთი ბიზნეს მოდელების ტრანსმფორმაცია, რათა გაზარდონ ეფექტურობა და გახსნან ზრდის უპრეცედენტო პოტენციალი.

 

რატომ არის გაციფრულება და უკეთეს შემთხვევაში, ციფრული ტრანსფორმაცია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ბიზნესისთვის?


ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით ბიზნესს შეუძლია  სამომავლო პოტენციალის შექმნა და ხელშესახები სარგებლის მიღება დღეს, უფრო კონკრეტულად:


 • გაუმჯობესებული მომხმარებელთა გამოცდილება (CX) -  დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში მომხმარებლები ბიზნესისგან ელიან ერთგვაროვან, შეუფერხებელ და პერსონალიზებულ ინტერაქციას. ციფრული ტრანსფორმაცია საშუალებას აძლევს ბიზნესებს დააკმაყოფილონ ეს მოლოდინები რუტინული ამოცანების ავტომატიზაციის, თვითმომსახურების ვარიანტების უზრუნველყოფისა და რეალურ დროში (LIVE) მხარდაჭერის შეთავაზებით.
 • გაზრდილი ოპერატიული ეფექტურობა და პროდუქტიულობა - ციფრული ტრანსფორმაციის მეშვეობით პროცესების გამარტივება ზრდის საოპერაციო ეფექტურობას. განმეორებადი პროცესების ავტომატიზაცია (RPA) და ოპტიმიზაცია იწვევს რესურსების დაზოგვას, ხარჯებისა შემცირებას და მთლიანი პროდუქტიულობის გაზრდას. ის ასევე ამცირებს შეცდომებს, დაზოგავს დროს და ათავისუფლებს ძვირფას რესურსებს თანამშრომლებისთვის, რათა ფოკუსირდნენ  უფრო მნიშვნელოვან აქტივობებზე.
 • კონკურენტული უპირატესობა - ციფრული ტრანსფორმაცია უზრუნველყოფს კონკურენტულ უპირატესობას მოწინავე ტექნოლოგიებისა და მონაცემებით გაჯერებული ინსაითების გამოყენებით, რაც საშუალებას აძლევს ბიზნესს უფრო სწრაფად განახორციელოს ინოვაციები, გააუმჯობესოს ეფექტურობა და მოიპოვოს კონკურენტული უპირატესობა მუდმივად ცვალებად ბაზარზე.
 • მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება - მტკიცებულების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის მონაცემების გამოყენებისა და ანალიზის შესაძლებლობა ციფრული ტრანსფორმაციის მთავარი უპირატესობაა. ორგანიზაციებს შეუძლიათ მიიღონ ღირებული ინსაითები მომხმარებელთა ქცევის, ბაზრის ტენდენციებისა და შიდა პროცესების შესახებ, რაც უფრო ზუსტი და ეფექტური გადაწყვეტილებების საწინდარია.
 • ცვლილებებთან ადაპტაცია - ბიზნეს გარემოს დინამიური ბუნება მოითხოვს მუდმივ ადაპტირებას. ციფრული ტრანსფორმაცია ახალისებს ინოვაციისა და ადაპტაციის მხარდამჭერ კულტურას რაც საშუალებას აძლევს ორგანიზაციებსა და მათ გუნდებს სწრაფად უპასუხონ ბაზრის ცვლილებებს, გამოიყენონ განვითარებადი შესაძლებლობები, გადალახონ გამოწვევები და გაუსწრონ ინდუსტრიის ტენდენციებს



ციფრული გამოწვევების მიღმა


რა თქმა უნდა, ციფრული ტრანსფორმაციის გავლა შეუძლებელია გამოწვევების გარეშე. ცვლილებებისადმი რეზისტენტულობა,  შეუსაბამო IT ინფრასტრუქტურა და ციფრული წიგნიერება, კიბერ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები და ბიუჯეტირების გათვალისწინება იმ გამოწვევების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც ბიზნესი შეიძლება წააწყდეს. თუმცა, მძლავრი ციფრული სტრატეგიით, სწორ გადაწყვეტილებებში ინვესტიციით და უწყვეტი განვითარების კულტურის ხელშეწყობით, ამ გამოწვევების დაძლევა ნამდვილად შესაძლებელია.

გახსოვდეთ, ციფრული ტრანსფორმაცია არ არის ერთჯერადი მოვლენა, არამედ უწყვეტი პროცესია. ცალსახაა, რომ მომავალი ციფრულია და გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ როგორი სახით სურთ ბიზნესებს ამ მომავალში არსებობა, მათივე ლიდერების ხელშია. თუმცა მოქმედების დრო სწორედ დღეს არის, რადგან ტექნოლოგიური განვითარების ტემპი უფრო და უფრო ჩქარდება და მდგრადი წარმატების მიღწევის ამბიცია გაუტოლდა ამ ტემპის კვალდაკვალ განვითარებას.

დაიწყეთ თქვენი ციფრული ტრანსფორმაცია დღეს და შექმენით თქვენი ბიზნესის მომავალი წარმატება.


 

09.02.2024

კალენდარზე 2024 წელია და ბიზნესი დიდი ტრანსფორმაციული ცვლილებების წინაშე დგას. ერთი მხრივ, გეოპოლიტიკური არასტაბილურობა და კლიმატური ცვლილებები ბიზნესს თვითგადარჩენისა და მედეგობის ზრდის გადაუდებელ აუცილებლობას უჩენს. მეორე მხრივ კი, ტექნოლოგიური წინსვლა, განსაკუთრებით, ხელოვნური ინტელექტის განვითარება (AI), ჩვენი ცხოვრების ყველა ასპექტში რევოლუციას გვპირდება. ამ კრიტიკულ ეტაპზე ბიზნესის განვითარება მდგრადობის შენარჩუნებას, ციფრული ტექნოლოგიებისა და  ადამიანური პოტენციალის ათვისებას შორის დელიკატურ ბალანსს მოითხოვს.

სტატიის მიზანია, დაეხმაროს  ბიზნესის მმართველებს აღნიშნულ გამოწვევებთან გამკლავებაში და მეტიც, ამ რთულ კონტექსტში მისცეს მათ ნავიგაციისა და ბიზნესის განვითარების ხედვა.


ბიზნესის მდგრადობა  – გამოწვევები და შესაძლებლობები


მდგრადობა ბიზნესის 2024 წლის სტრატეგიული იმპერატივი ხდება. გარემოში მიმდინარე ცვლილებებისა და გამოწვევების მიმართ გამძლეობა, კონკურენტუნარიანობის ზრდა, სტაბილური და გრძელვადიანი განვითარება არა მხოლოდ ბიზნესის საჭიროება, არამედ მომხმარებლებისა და ინვესტორების მთავარი მოთხოვნაა.

ქვემოთ განვიხილავთ იმ მნიშვნელოვან ფაქტორებს, რომლებიც 2024-ში საქართველოში ბიზნესგარემოს ფორმირებას და, შესაბამისად, ბიზნესის მდგრადობაზე ზეგავლენას მოახდენს. ბიზნესის მმართველების ერთ-ერთი პრიორიტეტი კი სწორედ ამ მოსალოდნელ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე ეფექტიანი რეაგირებისთვის მომზადება უნდა იყოს.


გეოპოლიტიკური ფაქტორები

საქართველო რთულ გეოპოლიტიკურ ლანდშაფტშია, რომელშიც რეგიონალური გადაჯგუფებები მიმდინარეობს. რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე, ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობისა და საზღვრის უსაფრთხოების მიმართ შფოთვა იზრდება. არანაკლებ რისკ-ფაქტორს წარმოადგენს ასევე ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტების გაღვივების ალბათობის ზრდა. აღნიშნულმა ფაქტორებმა შესაძლოა ნეგატიური ზეგავლენა მოახდინოს ვაჭრობაზე, ტურიზმზე, ინვესტიციებსა და საქონლის ფასებზე. აქედან გამომდინარე, ბიზნესმა უნდა შეინარჩუნოს სიფრთხილე გეოპოლიტიკური რისკის მიმართ და შეიმუშაოს საგანგებო  (კრიზისული) გეგმები. აქვე უნდა აღინიშნოს კიბერუსაფრთხოების ზომების გამკაცრების საჭიროებაც, რადგან დღეს უსაფრთხოება მხოლოდ ფიზიკურ საზღვრებზე არ გადის.

არ შეიძლება უგულებელვყოთ ლოკალური პოლიტიკური კონტექსტი  – კერძოდ,  2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები. არჩევნები ყოველთვის უკავშირდება პოლიტიკურ დაპირისპირებებსა და გაურკვევლობის ზრდას. ეს კი, ერთი მხრივ, მომხმარებლის სენტიმენტისა და ყიდვის განწყობის შემცირებას, ხოლო მეორე მხრივ, ინვესტორების სიფრთხილის ზრდას იწვევს. შესაბამისად, ბიზნესს მეტი რესურსის მობილიზება დასჭირდება როგორც მომხმარებლებთან, ისე ინვესტორებთან კომუნიკაციისას.


ეკონომიკური ფაქტორები

ეკონომიკურ ფაქტორებს შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პოზიტიური ფაქტორი ჩვენი ქვეყნისთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღებაა. სწორედ ამ მოვლენას უკავშირდება ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის პოზიტიური მოლოდინი 2024-ში. მსოფლიო ბანკის შეფასებით[1], ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა – 4,8%-ის, ხოლო ინფლაცია 2,5%-ის ფარგლებშია მოსალოდნელი. ეკონომიკური ზრდა და ინფლაციის სტაბილურად დაბალი მაჩვენებელი კი ბიზნესის მდგრადობის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა.

ბიზნესისთვის დიდ შესაძლებლობებს აჩენს აგრეთვე საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები რამდენიმე ქვეყანასთან და მიმდინარე მოლაპარაკებები სხვებთან, გარე ბაზრებზე წვდომის თვალსაზრისით. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ ჯერ პანდემიამ, ხოლო  შემდგომ უკრაინის ომმა, ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტებმა და გლობალურმა ეკონომიკურმა შენელებამ, მიწოდების ჯაჭვში სერიოზული შეფერხებები (მაგ. დაგვიანებები, „ძაბრის ეფექტი“) გამოიწვია. ამ ფაქტორმა შესაძლოა, ნეგატიური ზეგავლენა მოახდენოს ქართულ ექსპორტზეც. შესაბამისად, საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია, სტრატეგიული ალიანსები და თანამედროვე ლოგისტიკური ტექნოლოგიების დანერგვა ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგია ხდება.


სავაჭრო რეგულაციები კიდევ ერთი გამოწვევაა, რომელიც ქართულმა ბიზნესმა უნდა გაითვალისწინოს. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კომპლექსურ ქსელში ნავიგაცია და სხვა პოტენციური შეზღუდვები მნიშვნელოვან საკანონმდებლო რისკს აჩენს. შესაბამისად, საკანონმდებლო ჩარჩოს შესახებ ინფორმირებულობა და მასთან შესაბამისობაში ყოფნა გადამწყვეტია. აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს ევროკავშირის სავაჭრო რეგულაციები, რომელთა შესაბამისობაში ბიზნესის მოყვანა უახლოესი წლების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იქნება.

კიდევ ერთი დიდი ეკონომიკური რისკ-ფაქტორი რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულებაა. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი ხდება, რომ საქართველომ  პრიორიტეტად იქციოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მოპოვება განახლებადი ენერგიის განვითარებითა და რეგიონული ენერგეტიკული პარტნიორობის გაღრმავებით. საქართველოს პოტენციალი ჰიდროენერგიისა და მზის ენერგიის მიმართ კიდევ უფრო გადამწყვეტი ხდება ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისა და მდგრადობისთვის. ეს კი კერძო ბიზნესს მწვანე ინვესტიციების მოზიდვისა და მწვანე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობებს უჩენს.


კლიმატის ცვლილება, გარემო და უსაფრთხოება

გამოცდილებამ აჩვენა, რომ საქართველო დაუცველია კლიმატის ისეთი ცვლილების ზემოქმედების მიმართ, როგორიცაა წყალდიდობა და გვალვა.  შესაბამისად, ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტი კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია უნდა იყოს. ბიზნესმა კი, თავის მხრივ, კლიმატური რისკის დაზღვევითა და  კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციაში ინვესტიციით გზით უნდა უზრუნველყოს საკუთარი უსაფრთხოება და მდგრადობა.

2024 წელს სასურსათო უსაფრთხოება და მდგრადი სოფლის მეურნეობა საქართველოსთვის არანაკლები პრიორიტეტი იქნება. მდგრად სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკაზე ფოკუსირება და ადგილობრივი საკვების წარმოება იძენს დიდ მნიშვნელობას, რაც უზრუნველყოფს სასურსათო უსაფრთხოებას და ამცირებს იმპორტზე დამოკიდებულებას. ბიზნესის თვალსაზრისით, სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი სურსათის წარმოების მიმზიდველობა გაიზრდება.


ტექნოლოგიები და ხელოვნური ინტელექტი (AI) ბიზნესის სამსახურში


ხელოვნური ინტელექტი (AI)  მზადაა, გარდაქმნას ინდუსტრიები ისე, როგორც არასდროს. ის მონაცემების გადამუშავებისა და ანალიზის, სამუშაო პროცესის ოპტიმიზაციისა და ავტომატიზაციის თვალსაზრისით წარმოუდგენელ შედეგებს იძლევა. ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები – პერსონალიზებული ჯანდაცვით დაწყებული, ჭკვიან ქალაქებამდე – უსაზღვროა. თუმცა, შესაძლებლობებთან ერთად ის აჩენს პროფესიების ცვლილების, სამუშაო ძალის გადაადგილებებისა და დასაქმებულებში უთანასწორობის ზრდის რისკს. აქედან გამომდინარე, ბიზნესმა აქცენტი უნდა გადაიტანოს სამუშაო ძალის გადამზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ტექნოლოგიური ნახტომით ყველამ ისარგებლოს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და ტექნოლოგიების ეთიკური გამოყენების საკითხი განსაკუთრებულად მწვავედ დგება, რაც ბიზნესისგან მოითხოვს პასუხისმგებლობას, გამჭვირვალობას, ეთიკურ პრაქტიკასა და უსაფრთხოების ზომების დაცვას ტექნოლოგიების გამოყენებასთან მიმართებით.


2024-ში ტექნოლოგიური განვითარების გამოწვევები და შესაძლებლობები საქართველოში შემდეგია:


 • ხელოვნური ინტელექტის (AI) ინტეგრაცია: AI-ის გამოყენება ამოცანების ავტომატიზაციისთვის, მონაცემების გასაანალიზებლად, მომხმარებლის გამოცდილების პერსონალიზებისთვის და ოპერაციების ოპტიმიზაციისთვის – გაიზრდება. შესაბამისად, ის ბიზნესი, რომელიც პირველი მოახდენს AI-ის შესაძლებლობების ათვისებას, შეიძენს კონკურენტულ უპირატესობას.
 • მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება: მონაცემთა ანალიტიკის ინტეგრირება ორგანიზაციის პროცესებში საშუალებას მისცემს ბიზნესს, მიიღოს მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები ყველა დონეზე. ამ შესაძლებლობის ათვისებისთვის, ბიზნესმა ინვესტიციები უნდა მიმართოს ორგანიზაციაში შესაბამისი კომპეტენციების განვითარებისკენ. ასევე მნიშვნელოვანი გახდება ცვლილებების შეტანა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებსა და სისტემებში.
 • კიბერუსაფრთხოება: როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გაზრდილი რეგიონული დაძაბულობა ზრდის ქართული ბიზნესის დაუცველობას კიბერთავდასხმების მიმართ. კიბერუსაფრთხოების ზომებში ინვესტიცია და თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება კრიტიკული ხდება.
 • ქლაუდ (ღრუბლოვანი) ტექნოლოგიები: ქლაუდ-ტექნოლოგიების მიმზიდველობა გაიზრდება, რადგან ის ბიზნესს სთავაზობს მასშტაბურობას, მოქნილობას და ეკონომიურ გადაწყვეტილებებს.
 • დიგიტალიზაცია და ელექტრონული კომერცია: ონლაინპლატფორმებსა და ელექტრონულ კომერციაზე დამოკიდებულება, სავარაუდოდ, კიდევ უფრო გაიზრდება. ქართულ ბიზნესს დასჭირდება ადაპტირება და ინვესტიცია ციფრული მარკეტინგისა და ონლაინბიზნესის ინსტრუმენტებში.
 • განვითარებადი ტექნოლოგიების შესწავლა: ბლოკჩეინის, მეტავერსისა და სხვა განვითარებადი ტექნოლოგიების შესწავლა მიმზიდველი ხდება იმ უზარმაზარი პოტენციალის გამო, რომელიც მათ აქვთ ინდუსტრიაში გარღვევებისა და ახალი ბიზნესშესაძლებლობების შექმნის თვალსაზრისით. მოსალოდნელია, რომ ახალი სტარტაპები ვიხილოთ ამ მიმართულებით.
 • ტექნოლოგიური ჰაბის პოტენციალი: საქართველოს დაბალი გადასახადები, ტექნოლოგიური ახალგაზრდობა და სტრატეგიული მდებარეობა მას პოტენციურ ცენტრად აქცევს IT და კრეატიული ინდუსტრიებისთვის. საქართველოს აქვს პოტენციალი, მოიზიდოს ტექნოლოგიური კომპანიები და ხელი შეუწყოს ინოვაციას ისეთ სექტორებში, როგორიცაა კიბერუსაფრთხოება, ფინტექი და ხელოვნური ინტელექტი.

ადამიანური პოტენციალი – ბიზნესის მთავარი კაპიტალი


ხელოვნური ინტელექტი ადამიანზე ეფექტიანია მონაცემთა ანალიზსა და განმეორებითი ოპერაციების შესრულებაში. თუმცა ის ვერ ანაცვლებს ისეთ უნიკალურ ადამიანურ თვისებებს, როგორიცაა კრეატიულობა, თანაგრძნობა და კრიტიკული აზროვნება. ზოგადად, რამდენადაც გაიზრდება ტექნოლოგიებისა და AI-ის გამოყენების შესაძლებლობები, იმდენადად გაიზრდება მოთხოვნა იმ ადამიანურ კაპიტალზე, რომელსაც ამ ტექნოლოგიებთან ურთიერთობისა და მათი ეფექტიანი გამოყენების უნარი აქვთ.  შესაბამისად, 2024-ში ბიზნესებისთვის მნიშვნელოვანი ხდება  საკუთარ თანამშრომლებში ამ თვისებებისა და კომპეტენციების განვითარება. კონკურენტულ უპირატესობას ის ბიზნესები შეიძენენ, რომლებიც ინვესტიციას თანამშრომლების კეთილდღეობასა და განვითარებაში ჩადებენ, წაახალისებენ გუნდურობას და დანერგავენ უწყვეტი სწავლის კულტურას. AI-ზე ორიენტირებულ ეპოქაში ბიზნესის ნამდვილი კონკურენტული უპირატესობა ადაპტაციის, ინოვაციებისა და რთული პრობლემების გადაჭრის უნარი იქნება.


საქართველოში 2024-ში ბიზნესის მთავარი გამოწვევები და შესაძლებლობები ადამიანური კაპიტალის მიმართულებით შემდეგია:


 • ჰიბრიდული და დისტანციური მუშაობის მოქნილობა: პანდემიის შემდეგ ბევრმა კომპანიამ სცადა ტრადიციულ სამუშაო რეჟიმს დაჰბრუნებოდა. ზოგიერთმა მათგანმა მკაცრ პოლიტიკადაც კი აქცია ოფისიდან მუშაობა. თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ეს მოთხოვნა დღევანდელობასთან სულ უფრო შეუსაბამო ხდება, და რომ ტალანტების მოზიდვისა და შენარჩუნებისთვის ჰიბრიდული და დისტანციური მუშაობის მოქნილობა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ხდება. თანამშრომლები, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა თაობა, არ არიან მზად დაბრუნდნენ წარსულში და ამას ჩუმად ან/და ღიად აპროტესტებენ. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ ჰიბრიდული სამუშაო მოდელები ნორმად გადაიქცეს. ეს კი კომპანიის ლიდერებს თანამშრომლობის მართვის, მათი ჩართულობისა და შენარჩუნების ახლებურ მიდგომებსა და კომუნიკაციის ფორმებზე ფიქრს აიძულებს.
 • უნარები და კვალიფიკაციის ამაღლება: ტექნოლოგიურმა განვითარებამ შეცვალა განათლებისა და კომპეტენციების პარადიგმა. დღეს განთლება ნიშნავს უწყვეტ სწავლასა და განვითარებას – სულ ახალ-ახალი კომპეტენციების ათვისებასა და ემოციური ინტელექტის ამაღლებაზე ზრუნვას. შესაბამისად, ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი ხდება განვითარებაზე ორიენტირებული სამუშაო კულტურის შექმნაზე ფოკუსირება და თანამშრომლების გადამზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაში ინვესტირება.
 • თანამშრომლების კეთილდღეობის პრიორიტეტი: გამოცდილებამ და კვლევებმა აჩვენა, რომ მაღალი კომპეტენციისა და დიდი გამოცდილების მიუხედავად, ადამიანების ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად იკლებს მაშინ, როდესაც მათ მენტალურ ან ფიზიკურ კეთილდღეობას საფრთხე უდგას.


შესაბამისად, თანამშრომლებისთვის ფსიქოლოგიურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მათი ფიზიკური და მენტალური კეთილდღეობა ბიზნესების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საზრუნავი იქნება. შესაბამისად, გაიზრდება ინვესტიციები ტრენინგებში, მენტალური ჯანმრთელობის,  პიროვნული განვითარებისა და ფიზიკური ჯანმრთელობის პროგრამებში.


 • ემპათიური და ადამიანზე ორიენტირებული ლიდერობა: ქარიზმატული, მკაცრი, „ყოვლისშემძლე“ და „ყოვლისმცოდნე“ ლიდერების დრო წავიდა. დღეს ერთ ან რამდენიმე ადამიანში ჩაკეტილი კომპეტენცია ან გადაწყვეტილებების უნარი ბიზნესს უდიდეს საფრთხეს უქმნის, რადგან ის კარგავს მოქნილობასა და სწრაფი ადაპტაციის უნარს. შესაბამისად, დღეს ორგანიზაციების მთავარი ამოცანა ყველა დონეზე ადამიანური პოტენციალის მაქსიმალური ამუშავება, კომპეტენციის ფარგლებში თანამშრომლებისთვის მაქსიმალური დამოუკიდებლობისა და ავტონომიის მინიჭება, და თანამშრომლებსა და გუნდებს შორის ეფექტიანი კოორდინაცია ხდება. აქედან გამომდინარე, თანამედროვე ლიდერებმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭონ თანაგრძნობას, კომუნიკაციას და თანამშრომლებთან ნდობის ჩამოყალიბებას. უკუკავშირისადმი ღიაობა და გუნდური მუშაობის კულტურის ხელშეწყობა საკვანძო იქნება ბიზნესის განვითარებისთვის.


2024 წელი არ არის უბრალოდ ერთი ჩვეულებრივი წელი – ეს არის გარდამტეხი მომენტი – ცვლილებების წელი. არჩევანი, რომელსაც ახლა გააკეთებს ბიზნესი  – მდგრადობის, ტექნოლოგიური შესაძლებლობებისა და ადამიანური პოტენციალის გზაჯვარედინზე – განსაზღვრავს მის მომავალს. დღეს ბიზნესისთვის განვითარება ნიშნავს პარადიგმის ცვლილებას, რომელიც აიძულებს მას, გადახედოს თავის ბიზნესმოდელს, განვითარების სტრატეგიას, ლიდერობის კონცეფციას; გახდეს უფრო ეთიკური და პასუხისმგებლობიანი საზოგადოებისა და გარემოს მიმართ, გახდეს უფრო სწრაფი, ისწავლოს მეტი, რათა შეძლოს ტექნოლოგიების სიკეთეებით სარგებლობა, და, რაც მთავარია, გახდეს მეტად ადამიანზე ცენტრირებული, რადგან სწორედ ადამიანის უნარები და პოტენციალი ხდება ბიზნესის ყველაზე მნიშვნელოვანი კაპიტალი თანამედროვე ეპოქაში. და თუ ბიზნესი შეძლებს, თავი გაართვას ამ ტრანსფორმაციულ ცვლილებებს, ის არა მხოლოდ გადარჩება, არამედ აყვავდება და მნიშვნელოვანი სასიკეთო ცვლილებების შეტანასაც შეძლებს თავის გარემოში.

  

წყარო :  Forbes Georgia


[1] https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects