/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow
ბიზნეს მოდელი
ბიზნეს მოდელი

ბიზნეს-მოდელი კომპანიის ფუნქციონირების ის ძირითადი ბირთვია, რომელიც განსაზღვრავს რა მთავარ ფასეულობას ქმნის ბიზნესი თავისი მომხმარებლისთვის და როგორ უზრუნველყოფს მის შექმნას.


ბიზნეს-მოდელის უმნიშვნელოვანესი მდგენელი მისი ეკონომიკური მოდელია. არასწორი ბიზნეს-მოდელი ნიშნავს კომპანიის დაბალ ეფექტიანობას და ფინანსურ არამდგრადობას. იმ შემთხვევაში კი, თუ კომპანია მაინც ახერხებს იყოს მომგებიანი, ეს ხდება მნიშვნელოვანი ფასეულობების დათმობის ხარჯზე, როგორებიცაა: დაბალი ხარისხის პროდუქტი, გაღიზიანებული და გადაღლილი თანამშრომლები, რთული, დაულაგებელი ურთიერთობა მომწოდებლებთან, მაღალი საოპერაციო რისკები და შესაბამისად, გაზრდილი დანახარჯები, უკმაყოფილო და არალოიალური კლიენტი. ასეთი გამოწვევების წინაშე მყოფი კომპანიის სიცოცხლისუნარიანობა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება.


როდესაც კომპანიას სწორად ესმის, ვინ არის მისი მომხმარებელი, რა მახასიათებლები უნდა ჰქონდეს მის პროდუქტს და რა არის ამ პროდუქტის მიწოდების მთავარი არხები, რა ღირებულებას ქმნის მომხმარებლისთვის და რა არის მისი ეკონომიკური მოდელი - ის ეფექტურად ოპერირებს და მაქსიმალურ შედეგს აღწევს არსებული რესურსებით. ასეთი კომპანიებისთვის საჭიროების შემთხვევაში, ასევე მარტივია ბიზნეს მოდელის ტრანსფორმირება, რემოდელირება, თანამედროვე მოთხოვნებისა და გამოწვევებისთვის მისი მორგება.


სტარტაპ კომპანიებისთვის კი, სწორად შერჩეული ბიზნეს მოდელი შეიძლება იყოს იმის გარანტი, რომ მათ მიერ შეთავაზებული პროდუქტი მორგებული იქნება პოტენციური კლიენტების საჭიროებებს და ახალი ბაზრის ათვისების დროს, მაქსიმალურად გათვალისწინებული იქნება კომპანიაში არსებული შესაძლებლობები. შესაბამისად, რესურსის სწორი გათვლა მოხდება.


რაც შეეხება დამკვიდრებულ, ძლიერ კომპანიებს, რომლებმაც კონკრეტული ბიზნეს მოდელით მიაღწიეს წარმატებას, მათ ხშირად უჭირთ იმის გაცნობიერება, რომ დროთა განმავლობაში, ამ ბიზნეს მოდელს გადახედვა და განახლება დასჭირდება. ხშირად, როდესაც ასეთი კომპანიები სტაგნაციის ეტაპზე გადადიან, არსებულ მდგომარეობას ვერ უკავშირებენ ბიზნეს მოდელში ცვლილების შეტანის საჭიროებას, და დროსა და რესურსებს არასწორად მიმართავენ პრობლემის მოსაგვარებლად. ხოლო წარმატებულმა კომპანიებმა იციან, რომ მათი ბიზნეს მოდელი არის ცოცხალი და ცვალებადი სისტემა, რომელიც დროთა განმავლობაში გადაიხედება და ტრანსფორმირდება ბაზრის მოთხოვნების, მომხმარებელთა ქცევის, თუ ახალი ტექნოლოგიური გამოწვევების შესაბამისად.


ბიზნეს-მოდელი საჭიროებს ტრანსფორმაციას როდესაც:


 • კომპანია ზედმეტად ფოკუსირებულია პროდუქტზე ან სერვისზე, მის მახასიათებლებზე და არ ითვალისწინებს კლიენტის საჭიროებებს. ასეთი კომპანიები გრძელვადიან პერსპექტივაში განვითარების შესაძლებლობას კარგავენ და მათი ზრდის ტემპი მცირდება;

 • კომპანია დაბალეფექტურია და მისი მომგებიანობის მაჩვენებლის გაუმჯობესება წლიდან-წლამდე ვერ ხდება; • კამპანია არ ითვალისწინებს ყველა მნიშვნელოვან დაინტერესებულ მხარეს და მათ ზეგავლენას მის საქმიანობაზე. შესაბამისად, ის კარგავს კონტროლს საკუთარ ბიზნესზე და რეაქტიულ რეჟიმში მუშაობს;

 • კომპანია არ იცნობს თავის მომხმარებელს და მის საჭიროებებს, ის ვერ ახერხებს მასთან ეფექტურ კომუნიკაციას და ლაპარაკს მისთვის გასაგებ ენაზე, რაც იწვევს მომხმარებლის მხრიდან ინტერესის დაკარგვასა და საბოლოოდ, კომპანიის საბაზრო წილის შემცირებას; • ბიზნეს მოდელში არასწორად არის შეფასებული საჭირო რესურსები და შესაბამისი საოპერაციო აქტივობები, რის გამოც ფერხდება ბიზნესის განვითარების ტემპი;

 • ბიზნეს მოდელი, რომელიც არ ითვალისწინებს გარე საფრთხეს და შესაძლებლობებს, კომპანიას უკარგავს უნარს მოემზადოს ახალი გამოწვევებისთვის, ადაპტირდეს ცვალებად გარემოში ან აითვისოს ახალი შესაძლებლობები და დანერგოს ინოვაციები. • ბიზნეს მოდელი სუსტია, თუ კომპანიის მიერ შერჩეული დისტრიბუციის არხები არაეფექტურია. არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად ღირებულია შეთავაზება, რომელსაც ბიზნესი ქმნის, თუ პოტენციურმა კლიენტებმა არ იციან მის შესახებ ან არ იციან სად და როგორ მოიძიონ ის. შედეგად, კომპანიის გაყიდვები დაბალი და არამზარდია.
ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს ბიზნეს მოდელის ეფექტურობის შეფასებაში, ახალი ბიზნესის ფორმირებაში და ან არსებულის ტრანსფორმირებაში. ამ პროცესის დროს, ვითვალისწინებთ კომპანიის ფასეულობებსა და მიზნებს, მაქსიმალურად ვარგებთ მას კლიენტებისა და ზოგადად, ბაზრის საჭიროებებს, რათა ჯამში, ამ ყველაფერმა მათ მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას მისცეს ბიძგი.


ბიზნეს მოდელის გამართვისას ჩვენი თანამშრომლობა კლიენტთან მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:ეტაპი 1 - ბიზნეს მოდელის დიაგნოსტირება arrow
 • ბიზნეს-მოდელის გაჯანსაღების პირველი ეტაპი მისი ანალიზი და დიაგნოსტირებაა. ამ მიზნით ეისითი ახორციელებს შემდეგ სამუშაოებს: 
 • შემოსავლისა და ხარჯების ანალიზი
 • პროცესების და პროცედურების აუდიტი და შეფასება
 • ფინანსური და ადამიანური რესურსების შეფასება
 • დისტრიბუციის არხების ეფექტურობის ანალიზი
 • კომუნიკაციის ეფექტურობის ანალიზი
 • არსებული კლიენტების ლოიალობის ანალიზი
 • კონკურენტებისა და სამომხმარებლო ბაზრის ანალიზი


ეტაპი 2 - არსებული ბიზნეს მოდელის შეფასება და საჭირო ცვლილებების დაგეგმვა arrow

შემდგომი ეტაპი დიაგნოსტირების დროს აღმოჩენილი ინსაითების საფუძველზე, კომპანიის არსებული ბიზნეს-მოდელის შეფასებაა. გადაწყვეტილებების ეფექტურობის მიზნით, ეისითის კონსულტანტები მართავენ ვორქშოფებს კლიენტი კომპანიის სტრატეგიულ ბიზნეს-დომეინებზე პასუხისმგებელი პირების მონაწილეობით.


ამავე ეტაპზე ხდება ბიზნეს-მოდელის ტრანსფორმაციის საჭიროებაზე გადაწყვეტილების მიღება და საჭირო ცვლილებების იდენტიფიკაცია.

ეტაპი 3 - ბიზნეს-მოდელის ტრანსფორმაცია / განახლება arrow

ამ ეტაპზე ხდება ბიზნეს მოდელის ცალკეული კომპონენტების განახლება და გაუმჯობესება ან ბიზნეს მოდელის სრული ტრანსფორმაცია.

ეტაპი 4 - ცვლილებების მხარდაჭერა და დანერგვა arrow

ბოლო ეტაპი ახალი ბიზნეს-მოდელის დანერგვა და იმპლემენტაციაა. ამ ეტაპზე ეისითი თავის კლიენტებს აძლიერებს შემდეგი მიმართულებით:


 • ცვლილებების შესაბამისი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება
 • ცვლილებების კომუნიკაციის მხარდაჭერა
 • საოპერაციო ცვლილებების მხარდაჭერა
 • სხვა საჭირო ცვლილებების მხარდაჭერა.
პროდუქტი

საკონტაქტო ფორმა

თქვენი შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა
arrow_down