world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow
ოპერაციების ტრანსფორმაცია
ოპერაციების ტრანსფორმაცია

სისტემა ძალაა. მეთოდური, მდგრადი და თანმიმდევრული განვითარება წარმოუდგენელია ქცევის სისტემატიზაციის გარეშე. თანამედროვე ბიზნეს-გარემოშიც ასეა, გამართული ოპერაციული სისტემა და ოპტიმიზირებული ბიზნეს-პროცესები, კომპანიის ეფექტიანი მუშაობის ერთ-ერთ ძირითადი ქვაკუთხედია.


არ აქვს მნიშვნელობა ორგანიზაციის საქმიანობის სფეროს, წარმატებული ოპერირებისთვის აუცილებელია სამუშაო პროცესების პერიოდული განახლება, ცვლილებებთან ადაპტირება და კომპანიის ინდივიდუალურ ბიზნეს-მოდელზე მორგება, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ბიზნესის განგრძობადობის ყველა შემაფერხებელი ფაქტორი და არსებული თუ პოტენციური დანაკარგები. აღნიშნული პროცესის სარგებლიანობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ ოპტიმიზებულ ბიზნეს-პროცესები პირდაპირ კავშირშია თითოეული კომპანიის უმთავრეს მიზანთან - ეფექტიანობასა და მოგების მაქსიმიზაციასთან.


ხშირად კომპანიების მენეჯერები ჩამოწერენ ხოლმე საოპერაციო სისტემების მთელ პროცესს და თანამშრომლებს, მის დეტალურად შესრულებას სთხოვენ. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც ფურცელზე აღწერილი სურათი სხვაა და სინამდვილეში, სულ სხვა რეალობა გვაქვს? შექმნილია სტანდარტები ყველა პატარა დეტალის გათვალისწინებით, მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ ფურცელზეა და არ არის გადმოტანილი რეალურ ოპერაციებში. არის ასევე შემთხვევები, როდესად ტოპ მენეჯმენტი ითხოვს თანამშრომლებისგან იმ პროცესების და პროცედურების დაცვას და შესაბამისად მუშაობას, როგორც „აღწერილია ფურცელზე“. მაგრამ როდესაც რეალობა, კომპანიის ყოველდღიური საჭიროებები და დაწერილი პროცესები ერთანეთს არ შეესაბამება, ეს თანამშრომლების ფრუსტრაციასა და უკმაყოფილებას იწვევს. ოღონდ რამენაირად დააკმაყოფილონ „ფურცელზე ჩამოწერილი“ საოპერაციო სტანდარტები და მათ ზედმეტი ანდა სრულიად არასაჭირო სამუშაოს გაწევა უწევთ. არადა, პროცესები და სისტემები აღსრულებისთვის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია და კომპანიის ეფექტურობის გაზრდას უნდა ემსახურებოდეს. 


გამართული პროცესი საჭიროა იმისათვის, რომ საუკეთესო პროდუქტი/შედეგი შეიქმნას, მაგრამ როდესაც ის არ არის გააზრებული და მორგებული რეალურ საქმიანობას, პირიქით, ზიანის მომტანი შეიძლება გახდეს. რაც ისინი გადატვირთულია ზედმეტი „ნაგვით“, საოპერაციო ეფექტურობისა და საბოლოო შედეგის შემცირებულ ხარისხში აისახება. კომპანიებს ხშირად ავიწყდებათ, რომ საოპერაციო სისტემა ძლიერია არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც შედეგზეა ორიენტირებული, არამედ როდესაც ის კომპანიის ხედვის, ბიზნეს სტრატეგიის შესაბამისი და იმ ადამიანების მხარდამჭერია, ვინც ეს ოპერაციები უნდა შეასრულოს. 


საოპერაციო სისტემები საჭიროებს განახლებას/ გაუმჯობესებას, თუ:

  • პროდუქტის/მომსახურების ხარისხი მცირდება - ყველა ბიზნესის მთავარი პრიორიტეტი არის ხარისხიანი პროდუქტის/მომსახურების შექმნა და მისი შეთავაზება მომხმარებლისთვის. პროდუქტის ხარისხზე ზრუნვა კი, იწყება მისი შექმნის პროცესიდან: როდესაც პროცესი გამართულად და სწორად მუშაობს, მობილიზებულია ყველა საჭირო რესურსი და გათვალისწინებულია ყველა შესაძლო რისკი


  • იზრდება საოპერაციო ხარჯები - კომპანიაში არასწორად არის გათვლილი და შერჩეული რესურსები. პროცესები ზედმეტი, არასაჭირო დეტალებით არის დატვირთული და მისი შესრულების დრო, არასწორადაა გათვლილი. იქმნება ზედმეტი პროდუქცია, რომლის უტილიზაციაც არ ხდება დროულად


  • თანამშრომლების გადინება - თანამშრომელები გადაღლილი არიან და ხშირად უწევთ დამატებითი სამუშაოს შესრულება, მათი პასუხისმგებლობები და გავლენის დომენები არ არის განსაზღვრული. ანდა პირიქით, არ არინ საკმარისად დატვირთულები და კომპანია, სწორად არ იყენებს მათ უნარებსა და ნიჭს.


  • იზრდება საოპერაციო რისკები - ხშირია კლიენტის უკმაყოფილება პროდუქტის ხარისხით და კომპანიას უწევს პროდუქციის უკან გამოთხოვა. მისი დაბალი ხარისხის ან დეფექტის გამო, პროცესის მიმდინარეობა ხშირად ჩერდება.


კლიენტი კომპანიების მმართველ გუნდთან აქტიური მუშაობის გზით, ჩვენ ორგანიზაციაში ეფექტიანობაზე ორიენტირებული ოპერაციების შექმნას, განახლებასა და ოპტიმიზაციას ვახდენთ. პროცესების ტრანსფორმაციისთვის ჩვენ Agile მიდგომებსა და მეთოდოლოგიებს ვიყენებთ, რადგან გვჯერა, რომ თანამედროვე რეალობაში მხოლოდ ის ორგანიზაციები განვითარდებიან და შეინარჩუნებენ მდგრადობას, რომლებსაც მოქნილი და ეფექტიანი ოპერაციული სისტემა აქვს. ვმუშაობთ სხვადასხვა თემებზე Lean მეთოდოლოგიით: საწარმოო ციკლის, მომსახურების, პროდუქტის შესაქმნელი ძირითადი პროცესების ოპტიმიზაცია.

ძირითადი ოპერაციების ტრანსფორმაცია arrow

ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს ისეთი ძირითადი ოპერაციების ტრანსფორმაციაში, როგორიცაა: წარმოება, შესყიდვები და მომარაგება, მიწოდების ჯაჭვი, სერვის-ოპერაციები და პროდუქტის განვითარება.


ოპერაციების ტრანსფორმაციის პროცესი ასე გამოიყურება:


კომპანიაში არსებული პროცესების შესწავლა და დოკუმენტირება 

ბიზნესის ოპერირების ოპტიმიზაციის პროცესში ორგანიზაციის შიდა პროცესების შესწავლა საწყისი წერტილია. ამ დროს კლიენტ კომპანიასთან მჭიდრო თანამშრომლობის ფორმატში ვეცნობით ორგანიზაციულ სტრუქტურას, მის ძირითად ბიზნეს-დომეინებს. თანამშრომლებთან ინტერვიუებისა და შეხვედრების შედეგად ვიღებთ ინფორმაციას პროცესების შესახებ. ასევე ვაკვირდებით ოპერაციებს რეალურ დროსა და სივრცეში. მათი დეტალური შესწავლის შემდგომ კი, არსებული საპროცესო სისტემის დოკუმენტირებას ვახდენთ.


დოკუმენტირებული პროცესების გაანალიზება, თითოეული მათგანის მიზნის იდენტიფიცირება 

ანალიზის ეტაპი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ოპტიმიზაციის ჯაჭვში. ამ დროს ვახდენთ არსებული პროცესებისვიზუალიზაციას, რაც გვაძლევს საშუალებას აღმოვაჩინოთ ფუჭი ნაბიჯები, განმეორებითი ქმედებები თუ სხვა ტიპის პრობლემატური ასპექტები, რაც თავის მხრივ აჭიანურებს პროცესს, ითხოვს საჭიროზე მეტ რესურსს და ამცირებს ბიზნეს-აქტივობის ეფექტიანობას. ამასთანავე, ჩვენი გუნდი ახდენს თითოეული პროცესის მიზნის იდენტიფიცირებას და მის შეფასებას, თუ რამდენად სწორადაა კონკრეტული მიზანი დასახული. ასევე, პროცესისა და მიზნის შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, ვიკვლევთ, თუ რა მიზანს უნდა ემსახურებოდეს ესა თუ ის პროცესი სინამდვილეში და რატომ ვერ ხერხდება მისი მიღწევა არსებული სტრუქტურით. როგორ უნდა მოვახდინოთ მისი მოდიფიკაცია, რათა ბიზნეს-პროცესი სრულად ადაპტირდეს.


პროცესების გადააზრება და სისტემური ოპტიმიზაცია 

მას შემდგომ, რაც ანალიზის ფაზაში გამოიკვეთება პროცესისათვის უსარგებლო ნაბიჯები, ჩვენს კლიენტ კომპანიასთან ინკლუზიური მუშაობის ფორმატში ვქმნით განახლებულ პროცედურებს, რომლებიც მაქსიმალურად არის მორგებული ორგანიზაციის ბიზნეს-მოდელზე და პროცესის მფლობელი ბიზნეს-დომეინის მიზნებზე.


ოპტიმიზებული პროცესების იმპლემენტაცია 

ოპტიმიზებულ, დეფექტებისა და სხვა პრობლემატური დეტალებისგან თავისუფალი პროცესების დანერგვა კომპანიის ყოველდღიურობაში ერთ-ერთი ფინალური ეტაპია, რომლის იმპლემენტაციაში ჩვენი გუნდი აქტიურ მხარდაჭერას უწევს თითოეულ ბიზნეს-პარტნიორს. ჩვენი ერთობლივი მუშაობით მაქსიმალურად სწრაფად ვახორციელებთ შემუშავებულ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, განახლებული პროცესის ინტეგრირებას ორგანიზაციაში.


ტესტირება, კონტროლი, მონიტორინგი 

საბოლოოდ კი, ოპტიმიზაციის წრე იკვრება განახლებული პროცეს-დიზაინის ტესტირებითა და მასზე სიღრმისეული დაკვირვებით. ერთის მხრივ, აღნიშნული იძლევა საშუალებას აღმოიფხვრას ახალი დიზაინის დეფექტები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ხოლო მეორეს მხრივ, მონიტორინგის ფაზა იძლევა მკაფიო შედეგის დანახვის საშუალებას - თუ რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა პროცესის ოპტიმიზაცია და კონკრეტულად რა მოცულობის ხარჯები აღმოიფხვრა ოპტიმიზაციის განხორციელების შედეგად.მხარდამჭერი ოპერაციების ტრანსფორმაცია arrow

დინამიურ, თანამედროვე სამყაროში კომპანიის ეფექტურობა, მხოლოდ ძირითადი ოპერაციების სიძლიერეს არ ემყარება. გამოცდილებამ აჩვენა, რომ კლიენტების კმაყოფილებისა და ხარისხიანი პროდუქტის შესაქმნელად, მხოლოდ იმ ოპერაციების ოპტიმიზაცია და გამართვა, რომლებიც უშუალოდ პროდუქტის შექმნას ემსახურება, არ არის საკმარისი. მაგალითად, თუ ფინანსური რესურსი არასწორად არის დათვლილი და არ ხდება ხარჯების ეფექტიანი მართვა, ხოლო ბიუჯეტირებას არ ექცევა საკმარისი ყურადღება, ეს აუცილებლად აისახება პროდუქტის ხარისხზე. ასევე, შესაძლოა დიდი ზიანი მიაყენოს პროდუქტის ხარისხსა თუ კლიენტის კმაყოფილებას არასწორმა HR პროცესებმა და სისტემებმა. სამუშაოს არასწორი განაწილება, პასუხისმგებლობებისა და ფუნქციების გაურკვევლობა, ახალი კადრების ინტეგრაციის პროცესის არარსებობა ან არსებული კადრების დაწინაურებისა და წახალისების გაუმართავი სისტემა, მაღალი ალბათობით გამოიწვევს თანამშრომლების დემოტივაციას, მათი მუშაობის ეფექტიანობის შემცირებას, რაც თავის მხრივ, აუცილებლად აისახება კომპანიის ჯამურ პერფორმანსზე.


მხარდამჭერი ფუნქციები (მაგ. ფინანსები, მარკეტინგი, HR, ადმინისტრაცია და სხვ.) სრული საოპერაციო სისტემის განუყოფელი კომპონენტია და მათი გამართულობა და ეფექტურობა დიდ როლს თამაშობს კომპანიის წარმატებაში.

ციფრული ტრანსფორმაციისთვის მომზადება arrow

მომავლის ხედვა და წარმატება, დღეს ხშირად ციფრულ სისტემებთან ასოცირდება. კომპანიების გაციფრულების პროცესების ასწრაფება და გამარტივება, ეფექტურობის გაზრდის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. ოპერაციების დიჯიტალიზაცია ხანგრძლივი პროცესია, რომელშიც ბიზნესის ყველა დომეინი არის ჩართული. დიჯიტალური ტრანსფორმაციის ეფექტური განხორციელებისთვის, საჭიროა სისტემები ძირეულად ისეთი მოქნილი იყოს, რომ იოლად ადაპტირდეს ახალ გამოწვევებთან და მნიშვნელოვანი პროცესებისა და სისტემების რედიზაინი, მათ განახლება და ოპტიმიზაცია მარტივად შეძლოს.

პროდუქტი