/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow
მარკეტინგი და გაყიდვები
მარკეტინგი და გაყიდვები

თანამედროვე სამყაროში, მარკეტინგის და გაყიდვების ხელოვნებას საუკეთესოდ ფლობს ის, ვისთვისაც მთავარი ქვაკუთხედი მომხმარებელზე ორიენტირებული აზროვნებაა.


წარმატებას აღწევს ის, ვინც იყენებს მონაცემებზე დაფუძნებულ ანალიტიკას, ეჯაილურად მართავს პროცესებს და შედეგად, იღებს გადაწყვეტილებებს, რომელიც ქმნის მომხმარებლის პოზიტიურ, ინდივიდუალურ გამოცდილებას და უმარტივებს მას ბრენდთან თუ პროდუქტთან მისასვლელ გზას.


მარკეტინგი არის მნიშვნელოვანი კომერციული პროცესი, რომელიც მოიცავს ბიზნესისთვის გამართლებული და მომგებიანი კომერციული სტრატეგიის შექმნას და მის განხორციელებას.


ACT-ის გუნდის 18 წლიანი კვლევითი და ანალიტიკური გამოცდილება, სხვადასხვა ინდუსტრიაში მოპოვებული ექსპერტიზა და მრავალფეროვანი გამოცდილების მქონე კონსულტანტების გუნდი ეხმარება სხვადასხვა ინდუსტრიის წარმომადგენელ კომპანიებს ეფექტური მარკეტინგის სტრატეგიის შექმნაში და აძლევს მხარდაჭერას ამ სტრატეგიის განხორციელებისას.


ჩვენი სამუშაო მეთოდი ეფუძნება სამ ძირითად პრინციპს:მონაცემებზე დაფუძნებული ანალიტიკა
ჰოლისტიკური ხედვა


ცალკეული მარკეტინგული აქტივობების ეფექტურობა და აღნიშნულ აქტივობებში ფინანსური თუ სხვა ინვესტიციის მართებულობა ხშირად რთული გასაზომია. ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს ბიზნესისთვის ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდებას ბაზრის და მომხმარებლის შესახებ მონაცემების ანალიზზე დაფუძნებით, კომპანია თავად განსაზღვრავს მარკეტინგული აქტივობების სწორ ინდიკატორებს (KPI) შედეგად, ეისითის კვლევითი და ანალიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით, კომპანიებს აქვთ შესაძლებლობა აღნიშნული KPI-ები პერიოდულად გადაზომოს, და საჭიროების შემთხვევაში დააკორექტიროს.მარკეტინგი არ არის იზოლირებული პროცესი, ის ბიზნესის განვითარების სტრატეგიის ორგანული ნაწილია და იკვეთება ბიზნესის ყველა ძირითად პროცესთან. მარკეტინგის სტრატეგიის განსაზღვრისას ჩვენ ვუყურებთ დიდ სურათს, ვითვალისწინებთ მთლიანი ბიზნესის გრძელვადიან ხედვასა და მომიჯნავე სფეროებში არსებულ ტენდენციებს.

თანაშექმნა
ჩვენი სამუშაო პროცესი ეფუძნება თანაშექმნის (Co-creation) პრინციპს, რომელიც გულისხმობს რომ ACT-ს გუნდი თქვენთან ერთად ქმნის კომპანიის მარკეტინგულ სტრატეგიას და მხარს გიჭერთ სამოქმედო გეგმის განხორციელების სრული ციკლი განმავლობაში. 

 

ბრენდ სტრატეგიის განსაზღვრა და მართვა arrow

ყველა ბიზნესს სურს ჰქონდეს ეფექტური ბრენდი, რომელიც აღწევს შედეგს, ამართლებს ყოველ ინვესტირებულ თანხას და ანიჭებს კონკურენტულ უპირატესობას. შედეგების მიღწევისთვის კი მნიშვნელოვანია ბრენდის სწორი სტრატეგია.


ბრენდის სტრატეგია განმარტავს, თუ რა არის თქვენი ბიზნესის არსებობის მიზანი ფინანსური მოგების მიღმა; გადმოსცემს კომპანიის მისიას და აყალიბებს სწორ აღქმას მომხმარებელში.


ბრენდის სტრატეგიის საჭიროებისთვის ჩვენ დაგისახელებთ 10 მიზეზს:


1.

გამოგარჩევთ კონკურენტებისგან


6.

ზრდის საბაზრო წილს

2.

ანიჭებს სიცოცხლეს თქვენს პროდუქტსა თუ მომსახურებას


7.

უზრუნველყოფს ზრდის და განვითარების შესაძლებლობას

3.

უზრუნველყოფს შესაბამისობას მომხმარებლის ღირებულებებთან


8.

შესაძლებელს ხდის ფასის ზრდას

4.

აშენებს ლოიალურობას


9.

ზრდის სააქციო ღირებულებას

5.

ამყარებს ნდობას


10.

გაყავს კომპანია ძლიერ ფინანსურ შედეგებზე


სამომხმარებლო თუ კორპორატიული ბრენდის ეფექტური სტრატეგია ოთხი კომპონენტისგან შედგება:არსებული სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა ან სწორი ახალი სამიზნე აუდიტორიის არჩევაბრენდის მიმზიდველი და კომერციულად გამართლებული პაკეტის შექმნა

სამიზნე აუდიტორიისთვის საინტერესო ბრენდის ფასეულობების განსაზღვრაოპტიმალური და ეფექტური საკომუნიკაციო სტრატეგიის დაგეგმვა და განხორციელება


ჩვენი კონსულტანტები თქვენს მენეჯმენტთან და მარკეტინგულ გუნდთან ერთად განსაზღვრავენ ბრენდის ფასეულობებს, შეიმუშავებენ მომხმარებლისთვის მიმზიდველ და კომერციულად მომგებიან ბრენდის ოპტიმალურ შეთავაზებას. ამ პროცესში ჩვენი გუნდი ახდენს ბრენდის გაშვების კომერციული სცენარების მოდელირებას, რაც ეხმარება კლიენტებს ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებაში.


კლიენტთან ერთობლივი მუშაობით ჩვენ განსაზღვრავთ ბრენდის საუკეთესო საკომუნიკაციო სტრატეგიას, შევარჩევთ საკომუნიკაციო არხებს, დავსახავთ სტრატეგიის შეფასების KPI-ებს. კვლევითი და ანალიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებით კი, მხარდაჭერას ვაძლევთ კლიენტებს KPI-ების გაზომვასა და საჭიროების შემთხვევაში მათ კორექტირებაში.

პროდუქტების პორტფელის მართვა arrow

კომპანიის ზომის მიუხედავად ბიზნესები მუდმივად ახდენენ მათი თითოეული პროდუქტის თუ მომსახურების სტრატეგიების გადახედვას და შეფასებას, რაც მოიცავს მათი შესაბამისობის განსაზღვრას ორგანიზაციის საჭიროებებთან, რესურსებსა და მიზნებთან. პროდუქტის მიქსის შესახებ გადაწყვეტილებები რეალურად პროდუქტების პორტფელის მართვის გადაწყვეტილებებია.


პროდუქტების პორტფელის მართვის სტრატეგიები საშუალებას გაძლევთ მუდმივად გადახედოთ პროდუქტის ინვესტიციებს საბაზრო პირობების, კონკურენტული საფრთხეების, რეგულაციების, რესურსებისა და შესაძლებლობების, პრიორიტეტების და სხვა პირობების გათვალისწინებით.


ბრენდების პორტფელში თითოეულ ბრენდს შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი როლი და ფუნქცია - ზოგიერთი არის თქვენი კომპანიის ძირითადი ბრუნვის და ფულადი ნაკადის შემქმნელი, ზოგი თქვენი მომგებიანობის ძირითადი წყარო; ზოგი შეიძლება არ ემსახურებოდეს გაყიდვების და მოგების შექმნას, მაგრამ იკავებდეს ბაზარზე მნიშვნელოვან ნიშას და ბაზარზე პოზიციის შენარჩუნებისას და დანარჩენი ბრენდების გაყიდვის პროცესში. ბიზნესის ეფექტური და წარმატებული მართვისთვის მნიშვნელოვანია ყოველი ბრენდის როლის გაცნობიერება და მათ შორის რესურსების სწორად გადანაწილება.


ბაზრის არსებული მდგომარეობის, კონკურენტული გარემოს კვლევის, თქვენი ბიზნესის არსებული პორტფელის გაყიდვების და პოტენციალის ანალიზის შედეგად, ჩვენ ვადგენთ პორტფელის მართვის ეფექტურ სტრატეგიას და ვქმნით მათი ეფექტური კომერციული მართვისთვის საჭირო რეკომენდაციებს.

საფასო სტრატეგია arrow

ფასი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია მარკეტინგული სტრატეგიის განსაზღვრისას. სწორად შერჩეული ფასი განსაზღვრავს თქვენი პროდუქტის პოზიციას მომხმარებლის თვალში, ქმნის დიფერენცირებას თქვენი პორტფელის სხვა პროდუქტებთან და ბაზარზე არსებული კონკურენტული პროდუქტებთან მიმართებით და პირდაპირ გავლენას ახდენს თქვენი გაყიდვების მოცულობასა და პროდუქტის მომგებიანობაზე.


ჩვენ დაგეხმარებით მომხმარებლის მიერ თქვენი პროდუქტის აღქმული ფასეულობის დადგენაში, ფასეულობის ადეკვატური ფასის განსაზღვრაში და საფასო სტრატეგიის მართვაში. საფასო სტრატეგია მოიცავს მოიცავს რეგულარული და სპეციალური საფასო კორიდორების განსაზღვრას, რაც მოგცემთ საშუალებას გააკეთოთ მომხმარებლისთვის მომხიბვლელი სეზონური ფასდაკლებები და სპეციალური შეთავაზებები ის, რომ არ დააზიანოთ ბრენდის ზოგადი ფასეულობის აღქმა

ახალი ბრენდის გაშვების / სამომხმარებლო ჯგუფის ათვისების / სეგმენტის / ბაზრის ათვისების მოდელირება arrow

თანამედროვე კონკურენციის პირობებში მუდმივი განვითარება და ახალი სამომხმარებლო და საბაზრო სეგმენტების ათვისება, ბიზნესის განვითარების ერთ-ერთი წინაპირობაა. ბიზნესი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში კონცენტრირებულია მხოლოდ არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებაზე, მალე ჩამორჩება ბაზრის განვითარების დინამიკას.


ყოველი ახალი წამოწყება მოითხოვს დროის, ფინანსური და ადამიანური რესურსების მნიშვნელოვან ინვესტირებას, რაც ხშირად დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული.


ACT-ის გუნდი განსაზღვრავს არსებული სეგმენტის მოთხოვნებს და საჭიროებებს, შეისწავლის და აღწერს კონკურენტულ გარემოს და მოახდენს ახალი მიმდინარეობის გაყიდვებს და კომერციულ მოდელირებას.


ეს დაგეხმარებათ ახალი სამომხმარებლო, საბაზრო თუ გეოგრაფიული სეგმენტის პოტენციალის შეფასებაში. მინიმალური რისკით და ალტერნატივებს შორის არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობით, თქვენ შეძლებთ ამ სეგმენტისთვის საჭირო სწორი და ეფექტური სტრატეგიის შემუშავებას.

გაყიდვების არხების და გაყიდვების სტრატეგიის მართვა arrow

ყველაზე ეფექტური და მიმზიდველი ბრენდიც კი, შეიძლება ვერ აღმოჩნდეს წარმატებული თუ ის ერთი მხრივ არ არის ხელმისაწვდომი იქ, სადაც მომხმარებლის შეძენის მზაობაა და მეორე მხრივ, კომპანიის მიერ შერჩეული გაყიდვების არხები არ უზრუნველყოფს ეფექტურად და მომგებიანად მოამარაგოს მომხმარებელი მისი პროდუქციით.


გაყიდვების არხების აუდიტის შემდეგ ჩვენი გუნდი განსაზღვრავს ყოველი არხის გამტარიანობის და გაყიდვების პოტენციალს და გათვლის ამ და სხვა გაყიდვების არხის ათვისების ხარჯს. შედეგად, თქვენთან ერთად შევადგენთ გაყიდვების არხების ოპტიმალურ სტრატეგიას, განვსაზღვრავთ სტრატეგიის შეფასების KPI-ებს და მოგამარაგებთ კვლევითი და ანალიტიკური ინსტრუმენტებით, რომელიც დაგეხმარებათ KPI-ების გაზომვასა და საჭიროების შემთხვევაში, კორექტირებაში.

ინტეგრირებული მარკეტინგული საკომუნიკაციო გეგმის მართვა arrow

ვინ არის დღეს თქვენი მომხმარებელი და როგორია მისი ცხოვრების წესი?


მისი დილა იწყება გაჯეტში ახალი ამბების გაცნობით, დასაქმებულია მაღალ პოზიციაზე, გადაადგილდება ავტომობილით და უსმენს რადიოს; თუ ის არის საშუალო რგოლის მენეჯერი, რომელიც საღამოს დაგხვდებათ მაი ქლაბში; შესაძლოა, ის სტუდენტია, რომელმაც დღეს ჩამოწერა პოდკასტების მთელი სერია ან გადარბენაზე მყოფი მშობელია, რომელიც ათვალიერებს ბუკლეტებს და სარეკლამო ბანერებს.


აჩქარებული რეჟიმის და თანამედროვე გამოწვევების გათვალისწინებით მომხმარებლისთვის აღარ არის საკმარისი ბრენდთან კომუნიკაცია მხოლოდ ერთი არხის საშუალებით, მას სჭირდება საკომუნიკაციო ეკოსისტემაში წარმოდგენილი არხების ერთობლიობა, სწორედ აღნიშნული მიდგომა ქმნის მომხმარებელში შეგრძნებას, რომ ბრენდი პერსონალურად მისთვის კომუნიცირებს და რეაგირებს მის საჭიროებებზე რეალურ დროში.


ეისითის კონსულტანტები პროდუქტის თუ მომსახურების მახასიათებლების, კონკურენტული უპირატესობების, სამომხმარებლო ქცევის და განსხვავებული ბიუჯეტის გათვალისწინებით, კლიენტთან ერთად ამუშავებს მარკეტინგულ საკომუნიკაციო სტრატეგიას, რომელიც შემდეგი მიზნების მიღწევას ემსახურება:ბრენდის ცნობადობის ზრდამომხმარებელთა ტრაფიკის შექმნა ონლაინ და ოფლაინსამომხმარებლო მოთხოვნის ზრდასკომპანიის / ბრენდის იმიჯის გაუმჯობესებამომხმარებლის რწმენების და დამოკიდებულებების შეცვლა/გავლენის მოხდენაგაყიდვების ზრდასამომხმარებლო მსყიდველობითი ქცევის გაუმჯობესება


შესყიდვების შესახებ გადაწყვეტილებების განმტკიცება და ლოიალურობაგანმეორებითი შესყიდვების წახალისება

ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების გეგმა უზრუნველყოფს კომუნიკაციის სხვადასხვა არხების თანამუშაობას, ერთიანი სტილისა და ტონის შემუშავებას, რომლითაც ძლიერდება ბრენდის ძირითადი მესიჯები. ჩვენი ექპერტიზა აღნიშნული მიმართულებით ემსახურება თქვენი მომხმარებლისთვის კომფორტული და დასამახსოვრებელი გამოცდილების შექმნას. ჩვენი ხედვით ის სტრატეგიაა წარმატებული, რომელშიც მარკეტინგული კომუნიკაციების საშუალებათა სინერგია ქმნის ერთიანობას და ემსახურება პრიორიტეტულ მიზნებს და არ არის წარმოდგენილი როგორც იზოლირებული, ცალკეული ეფექტის მქონე საშუალებები.


ამიტომაც მუშაობისას ჩვენ ვიყენებთ ჰოლისტიკურ მიდგომას, ერთდროულად ვამუშავებთ და ერთიან სისტემაში ვაქცევთ ბრენდის კომუნიკაციისთვის აუცილებელ ყველა ასპექტს:


ფუნდამენტი

პროდუქტის და ბაზრის სტრატეგიული აღქმა. ცვალებადი ტექნოლოგიების, მომხმარებლის დამოკიდებულებების და ქცევის, ასევე კონკურენტების მოსალოდნელი ქმედებების განსაზღვრა

კორპორატიული კულტურა

ბრენდი აღიქმება როგორც ერთიანი მის ხედვასთან, შესაძლებლობებთან, პიროვნებასთან და კომპანიის კულტურასთანბრენდის ფოკუსი

ლოგო, საფირმო სტილი, სლოგანი, ბრენდის ძირითადი იდეა

სამომხმარებლო გამოცდილება

პროდუქტის დიზაინი, შეფუთვა, შთაბეჭდილება პროდუქტისგან და განხილვასაკომუნიკაციო ინსტრუმენტები

ყველა სახის რეკლამა, პირდაპირი მარკეტინგი, ონლაინ კომუნიკაცია და სოციალური ქსელები

სარეკლამო ინსტრუმენტები

სარეკლამო აქციები, სამომხმარებლო აქციები, კლიენტთან ურთიერთობის მართვა, საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროგრამები და სპონსორობა


სწრაფად ცვალებადი ბაზარი, ახალი კონკურენტული ძალები და ტექნოლოგიური შესაძლებლობები უბიძგებს კომპანიებს მუდამ ჰქონდეთ ხელი მომხმარებლის პულსაციაზე, ამიტომაც სტრატეგიულად დამუშავებულ დოკუმენტში მოთხოვნების შესაბამისად ცვლილებების შეტანა უწყვეტი პროცესია, რომელშიც ჩვენ კლიენტის ერთგული მხარდამჭერი ვართ.

მომხმარებლის გზის რუკის შედგენა (Customer Journey Mapping) arrow

მომხმარებლების გონებაში მოხვედრა და ადგილის დაკავება რთული და ხანგრძლივი პროცესია. როცა ფიქრობთ, რომ თქვენ გათვალეთ მათი ყველა სურვილი და საჭიროება, ამ დროს ჩნდება ახალი ტექნოლოგია, ახალი პრეფერენციები და ყიდვის ტენდენციები.


მომხმარებლის მოტივაციის და ქცევის წარმოდგენა ან პროგნოზირება რთულია თქვენი შიდა პერსპექტივის საფუძველზე. ეს თქვენი მომხმარებლების ძალზე სპეციფიკური ფიზიკური გამოცდილებაა. ამრიგად, საუკეთესო გზა თქვენი მომხმარებლის გულებამდე - არის მათი გამოკითხვა.


მომხმარებლის გზა არის სრული გამოცდილება, რომელიც მომხმარებელს აქვს თქვენს პროდუქტსა თუ მომსახურებასთან. იგი მოიცავს მომხმარებელთან ურთიერთობას ყველა შესაძლო არხითა და მოწყობილობით, სხვადასხვა წერტილზე, სამომხმარებლო სასიცოცხლო ციკლის ყველა ეტაპზე - ცნობადობიდან ერთგულებამდე.


კომპანიები მომხმარებლებთან კომუნიკაციისთვის იყენებენ არხების ფართო სპექტრს, მაგრამ ხშირად ვერ ახერხებენ თითოეული საქმიანობის დაკავშირებას მომხმარებლის გზასთან. გაყიდვებისა და მარკეტინგის სტრატეგიები იზოლირდება ერთმანეთისგან, რაც იწვევს მომხმარებელთა წყვეტილ, არაერთიან გამოცდილებას.


იმისათვის, რომ მიხვდეთ დადებითია თუ არა მომხმარებლის გამოცდილება თქვენს კომპანიასთან, საჭიროა შექმნათ მომხმარებლის გზის რუკა.


მომხმარებელთა გზის შექმნა არის ნომერ პირველი სტრატეგია, რომელსაც მაღალი კვალიფიკაციის მენეჯერები იყენებენ მომხმარებელთა გამოცდილების გასაუმჯობესებლად.


მომხმარებლის მოგზაურობის ასახვა შეიძლება დაიყოს 3 განსხვავებულ ეტაპად:

  1. მომხმარებლის გზის ციკლის შედგენა
  2. კომპანიასა და მომხმარებელს შორის შეხების წერტილების დადგენა
  3. სტრატეგიებსა და მოლოდინებს შორის არსებული ხარვეზების ანალიზიმომხმარებელთა მოგზაურობა შედგება 7 ფაზისაგან:ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ ჩაწვდეთ სამომხმარებლო ინსაიტებს, გაიგოთ თქვენი მომხმარებლის გამოცდილება თქვენს ბრენდთან ინტერაქციის ნებისმიერ ეტაპზე და შეიმუშაოთ ეფექტური სტრატეგია თითოეული ეტაპისთვის.

ციფრული მარკეტინგი arrow

თუ თქვენს კომპანიას არ აქვს ციფრული მარკეტინგის სტრატეგია, დროა შეიმუშაოთ! დღევანდელ ციფრულ ერაში ციფრული მარკეტინგი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე. სტრატეგია დაგეხმარებათ წარმატების მისაღწევად აუცილებელი სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში.


ციფრული მედია სწრაფად იცვლება, თუმცა ციფრული მარკეტინგის სტრატეგიის შემუშავების საფუძვლები იგივე რჩება. ნებისმიერი ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია შეისწავლოს მათი ბაზარი და მისი მთავარი მოთამაშეები. ბაზრის ეფექტური კვლევის საშუალებით შეგიძლიათ იპოვოთ უამრავი ინფორმაცია თქვენი კონკურენტების, ბაზრის უახლესი ტენდენციების, თქვენი მომხმარებლების ხარჯვის ჩვევებისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.


გაინტერესებთ საიდან დაიწყოთ ციფრული მარკეტინგის სტრატეგიის შემუშავება? ეს ჯერ კიდევ საერთო გამოწვევაა, რადგან ბევრმა ბიზნესმა იცის რამდენად მნიშვნელოვანია ციფრული და მობილური არხები დღეს მომხმარებლების შეძენისა და შენარჩუნებისთვის. მიუხედავად ამისა, მათ არ აქვთ ინტეგრირებული გეგმა თუ როგორ უზრუნველყონ ონლაინ აუდიტორიის ჩართულობა ციფრული ტრანსფორმაციის პარალელურად, რაც ხელს შეუწყობს კომპანიის ზრდას.


ციფრული სტრატეგია წარმატებულია თუ ის ინტეგრირებულია ტრადიციულ მედიასთან, როგორიცაა ბეჭდური, ტელევიზია თუ სხვა არხი, როგორც მრავალარხიანი მარკეტინგული კომუნიკაციების ნაწილი.


თითოეული ტექნიკის ფარგლებში, არსებობს უამრავი დეტალური ტაქტიკა, რომლებიც მნიშვნელოვანია წარმატებისთვის. ასე რომ, საჭიროა მათი შეფასება და პრიორიტეტების მინიჭება. მაგალითად, დინამიური შინაარსი ელ.ფოსტის ავტომატიზაციისთვის, ვებ – გვერდის პერსონალიზაცია პროგრამული უზრუნველყოფისთვის, რეტარგეტირების სტრატეგიები და კონტენტი ორგანული ძიებისთვის.


ჩვენი ციფრული მარკეტინგული გუნდი მოგცემთ მიმართულებას საწყის ეტაპზე და მხარს დაგიჭერთ ეფექტური მიღწევებისთვის აუცილებელი მარკეტინგული სტრატეგიის ოპტიმიზაციისთვის.

პროდუქტი

საკონტაქტო ფორმა

თქვენი შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა
arrow_down