/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow
ბიზნესის სტრატეგია
ბიზნესის სტრატეგია

ისტორიას გამარჯვებულები წერენ - გაბედული ადამიანები, რომლებიც არ უშინდებიან გამოწვევებს და თანმიმდევრული, გააზრებული სტრატეგიის მიხედვით მოქმედებენ. თანამედროვე ბიზნესშიც სწორედ ასეა - გამარჯვება და წარმატების მიღწევა ყველას სურს, ამისთვის კი, ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი სწორედ ცხადი, კონკრეტული და გაზომვადი შედეგების მომტანი ბიზნეს-სტრატეგიაა, რომლის გარეშეც, გრძელვადიან ჭრილში, კომპანია განწირულია წარუმატებლობისთვის.


ბიზნეს-სტრატეგია არის კომპანიის სამოქმედო გზა - იმ გადაწყვეტილებებისა და ქმედებების თანმიმდევრული გეგმა, რომელსაც იგი საკუთარი ხედვისა და ბიზნეს-მიზნების მისაღწევად იყენებს. სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია, რომ კარგად გააზრებული სტრატეგია პირდაპირ კავშირშია კომპანიის გრძელვადიან წარმატებასთან - მის ფინანსურ სტაბილურობასთან, საბაზრო პოზიციონირების სიმყარესა და მდგრად განვითარებასთან.


ხშირად, მენეჯერებს აქვთ კარგი ხედვა და მისწრაფებები, თუმცა როდესაც კომპანიაში არ არის თანმიმდევრული, გამართული და შეთანხმებული სტრატეგია, ძალიან კარგი იდეები ზოგჯერ იკარგება და ვერ რეალიზდება. ჩვენი გამოცდილებით, ბიზნესის სტრატეგია, რომელიც შემუშავებულია მენეჯმენტის გუნდის ყველა ძირითადი დომეინის ინკლუზიური მუშაობით, წარმოადგენს კომპანიაში ინოვაციური იდეების განხორციელების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მამოძრავებელ ძალას.


ბიზნეს-სტრატეგიის ფორმირების მეშვეობით მიღებული სარგებელი, რომელსაც კომპანიები მისი განხორციელების შედეგად იღებენ შემდეგია:კონკრეტული ბიზნეს-მიზნების განსაზღვრა arrow

ბიზნეს-სტრატეგიის შემუშავება ეხმარება გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, განსაზღვრონ კომპანიის მოკლე და გრძელვადიანი მიზნები, დასახონ კონკრეტული ამოცანები, რომლებიც კომპანიის წარმატების ინდიკატორია სამომავლოდ. 

განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად ოპტიმალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება arrow

ბიზნეს-სტრატეგიის ფორმირება, კომპანიის მენეჯმენტს საშუალებას აძლევს მოახდინოს თითოეული მიზნის მისაღწევად გადასადგმელი ქმედითი ნაბიჯების იდენტიფიცირება და შემდგომ მათი ეფექტიანად განხორციელება. ჩვენი მიდგომით, ბიზნეს-პარტნიორთან თანამუშაობის შედეგად, მისი ბიზნეს-მიზნების მისაღწევ სამოქმედო გეგმას მოკლევადიან, 2-3 თვიან სპრინტებად ვყოფთ, რაც ზრდის აღნიშნული მიზნების მიღწევის ალბათობას.


ეფექტიანობის ზრდაზე ფოკუსირება arrow

ბიზნესის მკაფიოდ გაწერილი სტრატეგია გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ეხმარება, კომპანიის რესურსების ეფექტურ განაწილებაში ბიზნესის მიზნების შესაბამისად . აღნიშნული კი, ავტომატურად აისახება ორგანიზაციის ეფექტიან ოპერირებაზე - მისი შემოსავლების ზრდასა და ხარჯების ოპტიმიზაციაზე. ჩვენი ხედვით, კომპანიის ბიუჯეტი წარმოადგენს მისი ბიზნეს-სტრატეგიის ერთგვარ ვალიდაციას, რომელიც თანხვედრაში უნდა იყოს მასთან, რათა კომპანიამ წარმატებით მოახდინოს მოგების მაქსიმიზაცია.


კომპანიის პერფორმანსის კონტროლის მექანიზმი arrow

თანმიმდევრული, ცხადი და დეტალურად გაწერილი ბიზნეს-სტრატეგია ამარტივებს კომპანიის ყოველდღიური პერფორმანსის კონტროლს. ჩვენი მიდგომის მიხედვით, პარტნიორ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის საწყის ფაზაშივე ვახდენთ კომპანიის ბიზნეს-მიზნების განსაზღვრას, რაც შემდგომ მენეჯმენტს აძლევს ორგანიზაციის პროგრესის მონიტორინგის საშუალებას. ამასთან, ბიზნესის -სტრატეგიის სახით გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს განსახორციელებელი ქმედებების ზუსტი გეგმა აქვთ გაწერილი.მენეჯმენტთან პარტნიორობისა და კოლაბორაციის გზით, ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს მოგების მაქსიმიზაციის კონკრეტული, მკაფიო გეგმის შემუშავებაში. ჩვენი გუნდის “know-how” მდგომარეობს თითოეული ორგანიზაციისადმი თანაბარმნიშვნელოვან პარტნიორობასა და უნიკალურ - ჰოლისტიკურ მიდგომაში, რაც გულისხმობს კომპანიის 360 გრადუსით შესწავლას და მის ფართო კონტექსტში გაანალიზებას., შედეგად კი, მისი პრობლემების ან შესაძლებლობების სიღრმისეულ იდენტიფიცირებას. აღნიშნულის მისაღწევად ვიყენებთ ერთის მხრივ ანალიტიკურ, ხოლო მეორეს მხრივ ვორქშოფების, - თანამუშაობის ფორმატს. ანალიტიკური სამუშაოებისას ვიკვლევთ და ვაანალიზებთ ორგანიზაციის ყველა ბიზნეს-დომეინს, ხოლო შემდგომ კი, ჩვენს პარტნიორ კომპანიასთან კოლაბორაციით ვაყალიბებთ კომპანიის გრძელვადიან ხედვას და მის ბიზნეს-მოდელზე მორგებულ, უნიკალურ სტრატეგიას. აღნიშნული მიდგომა საშუალებას გვაძლევს კლიენტ კომპანიებს უფრო დიდი წარმატების მიღწევაში დავეხმაროთ და ამ საინტერესო პროცესის მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორები ვიყოთ.

პროდუქტი

საკონტაქტო ფორმა

თქვენი შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა
arrow_down