/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow
Leadership Scanner®
Leadership Scanner®

ლიდერშიფ-კაპიტალი წარმოადგენს ორგანიზაციის უმნიშვნელოვანეს დასაყრდენ წერტილს კომპანიის კრიზისის მართვის, განვითარებისა და ტრანსფორმაციის დროს. ორგანიზაცია ძლიერია იმდენად, რამდენადაც ძლიერია მისი ადამიანური კაპიტალი. ადამიანური კაპიტალის სწორი მართვისთვის საჭიროა შესაბამისად შეფასდეს მისი სუსტი და ძლიერი მხარეები, ვიცოდეთ სად არის გამოუყენებელი პოტენციალი და სად არსებობს ზრდის შესაძლებლობა.


სწორედ ამ მიზნით საქართველოს ბაზარზე ACT-ს გუნდის მიერ შეიქმნა უნიკალური პროდუქტი Leadership Scanner®-ი, რომლის საშუალებითაც კომპანიები შეძლებენ არსებული ადამიანური კაპიტალის სწორად მართვასა და ახალი ტალანტების აღმოჩენას. აღნიშნული ინსტრუმენტის საშუალებით კომპანიები შეძლებენ დაინახონ:


 • ვინ არიან აზრისა და კომპეტენციის ლიდერები კომპანიაში

 • სად იკვეთება კომპანიაში სუსტი დელეგირება და შეინიშნება მიკრომენეჯმენტი
 • სად არის ორგანიზაციაში სუსტი მენეჯერული რგოლი და ვის სჭირდება გაძლიერება

 • რომელ თანამშრომლებს შეიძლება დავეყრდნოთ კრიზისულ ან ტრანსფორმაციულ პერიოდში
 • რომელ სტრუქტურულ ერთეულებში არსებობს მემკვიდრის (successor) ნაკლებობა

 • რომელია კომპანიაში წამყვანი: პროფესიული თუ სოციალური ქსელი
 • ვის აქვს ლიდერობის პოტენციალი

 • სად იქმნება „ძაბრი“ და სად სჭირდება კომპანიას შუალედური რგოლის გაძლიერება
 • ვის უნდა მიეცეს მეტი შესაძლებლობა თვითრეალიზაციისთვის

 • თანამშრომლებიდან ვინ დგას „გადაწვის“ რისკის წინაშე და ვინ შეიძლება დაკარგოს კომპანიამ


დახასიათება და უნიკალურობა arrow

ტრადიციული მიდგომით ორგანიზაცია იერარქიული სტრუქტურაა, სადაც ადამიანებს მინიჭებული აქვთ პოზიციები და რანგები. რეალურად თანამშრომლები ყოველდღიური ურთიერთობისას განსხვავებულ კოლაბორაციულ ქსელებს ქმნიან. რომელთა შესწავლა წარმოდგენას გვიქმნის თუ როგორ მუშაობს ჩვენი კომპანია. Leadership Scanner®-ი სწორედ ამ ქსელების აღმოჩენის, ვიზუალიზაციისა და ფარული მექანიზმის დანახვის შესაძლებლობაა.


Leadership Scanner®-ი შეისწავლის შემდეგ 8 ქსელს:

1. პროფესიული ქსელი

2. სამუშაო ქსელი

3. პრობლემების მოგვარების ქსელი

4. ექსპერტიზის ქსელი


5. ინოვაციების ქსელი

6. მოთხოვნადი ლიდერების ქსელი

7. სოციალური ქსელი

8. მეგობრობის ქსელი

Leadership Scanner®-ის საშუალებით ასევე შეგვიძლია შევაფასოთ:

 • თანამშრომლების მიერ საკუთარი როლის აღქმა
 • ორგანიზაციული კლიმატი
 • eNPS (ლოიალობის ხარისხი)


ჯამში, ხდება თანამშრომლის შეფასება 3 ჭრილში: 

 1. როგორია თანამშრომლის როლი კოლაბორაციულ ქსელში 
 2. როგორია მისი თვითაღქმა ორგანიზაციაში და 
 3. როგორია მისი დამოკიდებულება ორგანიზაციის მიმართ.


ქსელური ანალიზის უნიკალურობა გამოიხატება იმაში, რომ ის 

 1. დაფუძნებულია ქცევასა და ფაქტებზე, არ მოითხოვს თანამშრომლების შეფასებას, არამედ შეისწავლის მათ აქტივობას; 
 2. არ არის კონფლიქტური - არ მოითხოვს კოლეგების ერთმანეთის შეფასებას; 
 3. და იძლევა უნიკალურ ინსაითებს კომპანიისა და ინდივიდების დონეზე.
ვის სჭირდება Leadership Scanner®-ი? arrow

Leadership Scanner®-ი სჭირდება ნებისმიერ ორგანიზაციას (50+ დასაქმებული), ვისაც სურს აღმოაჩინოს და ეფექტურად მართოს ორგანიზაციაში არსებული ტალანტები. ასევე, იმ კომპანიებს, რომლებისთვისაც ჩამოთვლილი საკითხებიდან ერთ-ერთი მაინც აქტუალურია:


 • განიცდის ტრანსფორმაციას ან მიმდინარეობს მასშტაბური რეორგანიზაცია
 • შეიცვალა CEO ან TOP მენეჯმენტის წევრი
 • სურს შეაფასოს არსებული/ფორმალური ლიდერების (მენეჯერების) ეფექტიანობა
 • სურს აღმოაჩინოს ფარული ტალანტები - ლიდერობის პოტენციალის მქონე რიგითი თანამშრომლები, კომპეტენციის ცენტრები
 • სურს აღმოაჩინოს არაფორმალური აზრის ლიდერები
 • სურს დაინახოს სხვაობა ორგანიზაციის ფორმალურ სტრუქტურასა და რეალური მართვის სისტემას შორის
 • სურს შეამციროს კადრების გადინება
 • სურს ორგანიზაციაში გატარებული სტრუქტურული ცვლილებების ეფექტურობის შეფასება
Leadership Scanner®-ის ჩატარების სიხშირე arrow

ორგანიზაცია ცოცხალი და დინამიური ორგანიზმია, ცვლილებები ორგანიზაციაში მუდმივი და გარდაუვალია. შესაბამისად Leadership Scanner®-ის შედეგები არ არის სტატიკური და რეგულარულ განახლებას მოითხოვს. ჩვენი გამოცდილებით Leadership Scanner®-ის შედეგები ვალიდური და აქტუალური 12 თვის განმავლობაში რჩება, რის გამოც რეკომენდირებულია მისი წელიწადში ერთხელ ჩატარება.


ასევე არის გამონაკლისები, როცა რეკომენდირებულია Leadership Scanner®-ის კვლევის ჩატარება: შეიცვალა CEO; მოხდა მნიშვნელოვანი კადრების გადინება (20-%ზე მეტი); კომპანია ემზადება მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციისთვის.

შედეგების მიწოდება arrow

შედეგების სახით მომხმარებელს მიეწოდება:


ინტერაქტიული რეპორტინგის სისტემა Power BI-ში - მომხმარებელს ექნება ინდივიდუალური წვდომა (user-ი) 12 თვის განმავლობაში. რეპორტინგის სისტემა მოიცავს თანამშრომლების ურთიერთშედარების მოდულს, სადაც ანალიზი შესაძლებელია ტალღების, რანგისა და დეპარტამენტების ჭრილში. სისტემა ეხმარება კომპანიის მენეჯმენტს და HR სპეციალისტებს ტალანტების ყოველდღიურ ეფექტიან მართვასა და მიკრო დონეზე (თანამშრომლები, სტრუქტურული ერთეული) განვითარების გეგმების შემუშავებაში. ასევე, Power BI-ის ინტერაქტიული რეპორტინგის სისტემა იძლევა ნებისმიერი მონაცემის დაესქპორტირების საშუალებას


თანამშრომლების რეიტინგები (EXCEL ფაილი) სხვადასხვა კოლაბორაციულ ქსელში - ექსელის ფორმატში წარმოდგენილი ბაზები დამატებით მოქნილობას იძლევა შედეგების გამოყენების თვალსაზრისით
შედეგების პრეზენტაცია დამკვეთთან

გრაფიკული ანგარიში (PDF / PPT ფაილი) - ეხმარება დაინახოს დიდი სურათი - ქსელების ვიზუალიზაცია, შეაფასოს ძირითადი ორგანიზაციული გამოწვევები და აღმოაჩინოს პოტენციალი


Power BI დეშბორდების გამოყენების ტრენინგი HR სპეციალისტებისთვის და 2 კვირიანი follow-up (მხარდაჭერა და კონსულტაცია)თანამშრომლებში საჭირო ცვლილებების მიმღებლობისა და მოტივაციის გაზრდის მიზნით, დამატებით რეკომენდირებულია

 • ბიზნეს ანალიტიკა და ინსაითები (PDF ფაილი) - მნიშვნელოვანი ბიზნეს მიგნებები და ანალიტიკა, რომელიც ანალიზსა და გადაწყვეტილების მიღებაში დაგეხმარებათ (optional)
 • შედეგების საკომუნიკაციო ერთდღიანი ვორქშოპი კომპანიის მენეჯმენტთან (optional)

პროდუქტი

საკონტაქტო ფორმა

თქვენი შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა
arrow_down